Osmanlı Dönemi

Edirnenin Fethi

Küçük bir şehir olan ve günümüzde “Kaleiçi” denilen sınırla çevrili bölgeden ibaret olan Edirne, Balkanlara geçip orada tutunmak ve hakimiyet kurmak için stratejik önemi haiz olan bir şehirdi. Bizans İmparatorluğu’na bağlı idi. Süleyman Paşa’dan sonra Rumeli’nin ikinci fatihi diyebileceğimiz Sultan I. Murad, bu şehrin askerî önemini anlamıştı. Bunun için de Edirne’yi feth etmeyi kendisine hedef […]

Osmanlı Dönemi

Ayşe Kavillioğlu Osmanlı'da Hukuk Sistemi ve Hükümler;Edirne ile ilgili hüküm örnekleri

Osmanlı Türkçesi belgeleri günümüz alfabesine aktaran; Ayşe Kavillioğlu’na bu güzel çalışması için çok teşekkür eder,Edirne Tarihine katkılarının devamlı olmasını dileriz.. Belgelerin fotoğraflarını isteyen araştırmacılara istedikleri belge gönderilecektir… OSMANLI HUKUK SİSTEMİ Osmanlı İmparatorluğu’nda her kaza merkezinde bir şeriat mahkemesi bulunuyor ve bunların başında birer kadı görev yapıyordu. Asli görevi, ahali arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek olan ve padişah […]

Osmanlı Dönemi Savaşlar

Balkan Harbi öncesi Bulgarların Müslümanlara yaptığı vahşetler, Yılmaz Akçaalan

Yılmaz Akçaalan Balkan Harbi öncesi Bulgarların Müslümanlara yaptığı vahşetler; Alem-i İslâm Bulgar Vahşetleri İslâmiyetin Enzâr-ı Basîretine ve Alem-i İnsâniyetin ve Medeniyetin Nazar-ı Dikkâtine İstanbul-1328 (M. 1912) Bulgar Vahşeti Bulgarlar tarafından Müslümanlara karşı yapılan zulüm ve hakâret ve vahşetin derecesini Bulgaristan’dan firara muvaffak olan ( …… ) bir dindaşımızla icrâ ettiğimiz mülâkatdan anladık. Bulgarlar, kahvehânelerde gerek […]

Osmanlı Dönemi

Süle Çelebi Camii Haziresinde bir mezar taşı;Yılmaz Akçaalan

Süle Çelebi Camii Haziresinde bir mezar taşı; Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan El-Fâtihâ İBRETLE GEL NAZAR KIL BU MEZARIM TAŞINA, Kimseler bilmez bu hâli gelmeyince başına, Merhûm ve mağfûrun leh Muhammed Ağa ibn-i el-Hacc Hüseyin rûhuna Sene 1265

Güncel

653. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Konser Programı

653. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Konser Programı 18 HAZİRAN 2014 ÇARŞAMBA SAAT 21:00 Sarayiçi Konser Alanı – BURCU GÜNEŞ   19 HAZİRAN 2014 PERŞEMBE SAAT 21:00 Sarayiçi Konser Alanı – NADİDE SULTAN   20 HAZİRAN 2014 CUMA SAAT 21:00 Sarayiçi Konser Alanı – FERHAT GÖÇER    21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ SAAT 21:00 Sarayiçi Konser Alanı – ONUR AKIN

Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Edirne Mevlevihanesinde Mezar Taşı Yılmaz Akçaalan

Yılmaz Akçaalan Hû Bu âlem külli mahv olur hemân, bâkî kalur Allah Edirne Mevlevihânesi postnişîni Merhûm Agâh Ali Eşref Dede Efendi halîlesi merhûme Emine Şefîka Hanım Ruhiçün El Fâtihâ 1325-( 1908 ) Aşiyan Sahaf Etem Coşkun . .Hem Alevîsi, hem Sünnîsi, Bu memleketin insanı 12 İmam’ı bağrına basmıştır,kim ne derse desin; Bir Mevlevî Postnişininin Mezar […]

Genel Osmanlı Dönemi

1908/1909 Yılı Edirne Belediye Meclisi ve Kasım Yolageldili

Günümüz alfabesine aktaran;Zeki Özkan Edirne Vilayet-i Osmaniyesinin bir meclis-i umumisi Bugün artık bizim olmayan felaket-dide Edirne Vilayetinin 1326 (1908/1909) senesi Şubat’ında içtima etmiş olan ilk meclis-i umumisi ….. ve bu itibarla bütün Edirne kıtasının heyet-i maneviyesini mümessil bir fotoğrafiyi- yadigar-ı hazin olarak- derc ediyoruz. Resimde görülen zevat şunlardır. 1-O zamanki Vali Halil Bey 2- İ’zamdan […]

Osmanlı Dönemi

Edirne Tabyaları Yılmaz Akçaalan

Günümüz Harflerine Aktaran; Yılmaz Akçaalan Edirne 1310 (1892 M.) Yılına ait Salnâmeden… İstihkâmât Edirne şehrinin cevânib-i erbaasında 23 istihkam mevcuddur. Bunlardan bazısının mes’ele-i zaileden bir sene evvel inşaasına ibtidar olunmuş ise de ahiren yani 98 senesi ibtidâlarında Tahir Paşa’nın riyâsetinde ba-irâde-i seniyye teşkîl eden komisyon ma’rifetiyle tedkikât ve keşfiyat-ı fenniye icrâsıyle ta’mir ve yeniden inşaasına […]