Edirne Vilayeti Cisr-i Mustafa Paşa Kasabası'nda Beyazıt Mahallesi'nde sakin ve reşid olan Ali Vasıf Efendi bin Mustafa Efendi

 
 
 
 
 
 
 
Edirne Vilayeti Cisr-i Mustafa Paşa Kasabası'nda Beyazıt Mahallesi'nde sakin ve reşid olan Ali Vasıf Efendi bin Mustafa Efendi 1
 
10629826_10152657716223130_6012894294131797427_n
 
 
Çeviri;Zeki Özkan ;Edirne Vilayet-i Celilesine muzaf Cisr-i Mustafa Paşa Kasabası mahallâtından Bayındır mahallesinde sakin sinnü …inin buluğa tescili? olmağla buluğunu makru ve mu’terif ve ber vech-i âti validesinin vefatını ve kendüsü Sadri oğlu olup varisi olduğunu iddia eden işbu baisü’l-i’lâm Ali Vasfi Efendi ibn-i Mustafa Efendi meclis-i şer’imizde zikri âti müteveffa ….. Abdi Ağanın sülbiye kebire kızı Seyyide Hatunun babası müteveffa-yı mezbur Abdi Ağadan mevrus hisse-i ırsiyyesine bi’l-memure vaz’ı’l-yed olup kabl-i şuru’den husumeti re’y olunan cezayir-i bahr-i sefid’den cezire-i Girit Vilayet-i celilesinin merkezi olan mahruse-i Hanya’da halen Eytam Müdürü Mahmud Zikri Efendi ibn-i el-hacc Ahmed muvacehesinde salifü’z-zikr mahruse-i Hanya’ya muzafeten Kibmo kazasına tabi İzrapanya Karyesi ahalisinden iken bundan akdem vefat eden mezbur Abdi ağa ibn-i Kamil nam müteveffanın hin-i vefatında veresesinden sülbiye kebire kızı mezbur Seyyide hatun mahruse-i Galata’ya muzaf kasaba-i Beşiktaş mahallatından Sineklikdere mahallesinde sakin olarak gaibe bulunmak takribiyle babası müteveffa-yı mezbur Abdi Ağa nam mevrusba-defter-i kassam hisse-i ırsiyyesi olup ber-muceb usul ve nizam-ı müstahsene mahruse-i mezkurede vaki Eytam Sandığında mahfuz olan altı yüz altmış üç Kuruş müdir-i mümaileyhin ol-vecihle vaz’ı yeddinden olup lakin mezbure Seyyide hatun işbu tarih-i ilamdan on sene mukaddem babası müteveffa-yı merkum Abdi Ağadan sonra vefat edip ben müteveffaten saniye-i mezburenin zevci olup el-yevm zikr olunan Cisr-i Mustafa Paşa kasabasında sakin asakir-i hazret-i Padişahi cerrahlarından gaip …. Kolağası mezbur Mustafa Efendi ibn-i Osman bin Ali’nin ferraşından? hasıl zevcesi müteveffa-i saniye mezbure Seyyide hatundan mütevellid sadri … oğlu olmakla müteveffa-i saniye mezburenin veraseti namla zevc-i metruku babam gaib mezbur Mustafa Efendiye………
10352558_10152657716233130_8774681883164808340_n
Çeviri; Mustafa Demirel ;
—- olmadığından meblağı mezkur —— zevci babam gaib-i merkum mustafa efendiden her birimize mevrus olmakla müdür-i mümaileyhin —— vazi —– 
2- olduğu meblağı mezkur 663 guruşdan benim hisse-i —– isabet eden 497 guruş ol parayı müdür-i mümaileyhten bil verase hala 
3- taleb ederim deyu dava ettikde müdür-i mümaileyh mahmut zikri efendi dahi istintak olunduk da cevabında mezbure seyide hatunun babası müteveffa-yı mezbur 
4-abdi ağa dan mevrus —–kasam hisse-i ertiyesi? olan meblağı mezkur 663 guruşa ber vech-i meşruh bala —- vazi idi ikrar-ı müddei-i mezburun 
5- iddası vechle mezbure seyide hatunun vefatını ve ber vech-i meşruh veraset müddeaası malum değildir deyu inkar etmekle müdde-i mezbur ali vasıf efendi ber minval-i 
6- muharrer vefat-ı veraset müddeaasını her biri usul-ü mevzuasına tatbiken —– mesture-i mahruse-i mezkure —- cezair kulesi mahallesi —– el hac mehmet efendi 
7- ibn-i zeyneddin ve muhtarı şenavi diğer el hac mehmet efendi ibn-i mehmet ve mahrusa-i mezkure mahallatından musa paşa mahallesi imamı —– mahmut efendi ibn-i mehmet emin 
8- ve muhtarı seferaki ? ali ağa ibn-i ömer —– ve badehu tarefeyn hazır oldukları halde eytam ve evkaf meclis-i casirlerinden el hac mustafa ağa ibn-i abdullah ve kasap el hac 
9- salih bin abdullah dan alenen ledel tezkir adl ve makbul el şahade ettikleri ihbar ve istiar olunan zikr olunan cezair kulesi mahallesi eyaletinden hüseyin efendi 
10- ve enfesül beyan musa paşa mahallesi eyaletinden ali ağa ibn-i ibrahim bin hasan nasıri nam la ebeveyn er karındaşı şehadetleriyle bil mevcuha ? —- şera-i isbat etmekleyin 
11- mevculen badel hakim ve —— bu suretde salifüz zikr eytam sandığında mahfuz olan meblağı mezkur 663 guruşdan hisse-i erşiyesine isabet 
12- eden meblağı mezkur 497 guruş 10 para müddei ibn-i mezbur ali vasıf efendiye ita olunmak iktiza eylediği tescil ve salüf-ül beyan 
13- mahrusa-i saniye mahkemesinden ilam olundu fi elyevm elaşr men muharremül haram el essimat ve telsimat ve elf