Balkan Savaşı Şükrü Paşa,BİLDİKLERİM – M.Selâhaddin,Yılmaz AkçaalanKaynak bilgi,
Günümüz Türkçe alfabeye çeviren;

BİLDİKLERİM – M.Selâhaddin
……………………………
Şurasını beyan etmekden geçmeyelim ki, İttihad ve Terakki Cemiyyeti o güne kadar Devlet ve memleketde menafi zâtiyesi uğrunda oynadığı oyunların en eşna’ı ve en hâinânesini mâteessüf bu sulh mes’elesinde oynamışdır.
Şöyle ki, Edirne Kumandanı Şükri Paşa Hazretleri tarafından Harbiye Nezâreti şifresiyle çekilen bir telgrafnamenin Kabineyi sulha sevke mecbur etmek için en güzide ittihatçılardan bir zât tarafından tahrif edilmesi gibi bir cinayet ikâ edilmişdir.
Edirne Kumandanı Şükri Paşa Hazretleri tarafından bu tahrif keyfiyeti te’yid olunmuştur. Mezkûr telgrafda erzakın fıkdanından nâşi kal’anın ancak Kanunusani evâhirine kadar dayanabileceğinin tahriri ve bu müddetin de takribî kabineyi müşkil bir mevkide bırakmışdır.
Çünkü Edirne istihkâmatı telgrafnamede muharrer yevm-i muayyenden birkaç ay daha müdafaaya mukavemet eyledi. 
Edirne’nin aylarca müdafaaya mukavemeti telgrafnamenin tahrif edildiğini isbat ettiğinden bu fiil-i hâinaneye cür’et eden canileri tel’in etmek hamiyet-i vatanperverâne ashâbı için bir borçdur.
Bu tahrifden maksadları Kâmil Paşa kabinesine sulhu teşri’ ve te’cil ile yaptırmak sonra da emsali vecihle kabine aleyhinde propaganda yaparak ahâliyi Kamil Paşa aleyhine kıyam ettirmek ve kabineyi düşürüp hükümeti ele almak daha doğrusu çalıp çırpıp devlet ve memleketi bu günkü hale getirmekten başka bir şey değildir.
Eğer Edirne Kumandanının telgrafı tahrif edilmemiş olsa idi kabinece düvel-i muazzamanın sulh teklifine derhal mukavemet edilmeyerek Edirne istihkamatının karîbü’s-sükût olduğuna dair olan itikadları tashih olunur ve teklifât-ı vakıalarının ta’diline muvafık olunurdu.
Zâten İngiltere Devlet-i muazzaması Hâriciye Nâzırı Kont Edvard Grey Hazretleri tarafından önce suret-i hususiyede vaki olan bir teklifde Edirne’nin bi taraf bir mıntıka dairesine alınarak gümrük ve saireden muafiyeti beyan olunmuş ve Kamil Paşa Hazretleri tarafından da Edirne’nin Devlet-i Aliye-i Osmaniye’ye tabiyeti baki olmak üzere teklifât-ı vakıanın kabul olunabileceği cevabı verilmiş idi.
Balada denildiği vecihle düvel-i muazzama tarafından verilen kat’i nota üzerine meclis-i vükelâda cereyan eden müzâkerede bi-takdirihi tealâ Balkan devletlerinin ihraz ettikleri galebe-i kâmileye ve alelhusus düvel-i muazzamanın işe bil-müdâhale Londra’da akd ettikleri sulh konferansında verdikleri karar-ı nihâiye nazaran Rumelinin tahlisine imkan kalmadığından ve fakat Edirne vilâyetinin nüfus-ı mevcûdesine nisbetle ekseriyeti İslam olmak ve nüfus-ı Edirne devlet-i aliye-i Osmaniyeye pâyitaht-ı kadîmi ve bir çok âsâr-ı islâmiye ile meşhun bulunmak haysiyetiyle Bulgarlara terki hakk u adle hem de şime-i maslahata muvafık olmadığından Kond Edvard Grey hazretlerinin ihtar-ı husûsilerine istinaden vilayet-i müşarünileyhin şekl-i idâresi düvel-i muazzama ile bil-ittifak kararlaştırılacak bir İslam prensinin taht-ı idâresinde bulunmak üzere İsviçre gibi bir hükümet-i müstakile-i bi-tarâfi haline vâz edilmesi ve adaların dahi Asya kıt’ası mülhakatından bulunması ve Anadolu sahiline kurbiyeti cihetiyle Yunanlılara terki kaçakçılığın ve Anadolu sahilinde sakin Rumların tahrikiyle daima o cihette gavail zuhurunun men’ini işkal edeceğinden burasının düvel-i muazzamanın nazar-ı dikkat ve hamasetine arzıyle adalar mukadderatının düvel-i müşarünileyhin ârâ-yı âdîlesine tevdii hakkında cevabi bir nota tanzimine karar verilmiştir.
Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin âtiyen istikmal-i kuvvet ve terakkiyatına hizmet ve muavenet edeceklerini vaad eden düvel-i muazzamanın notasına hazırlanan bu cevabı notaya mevadd-ı âtiye ilaveten derc olunmuş idi.
Hükûmet-i müttefikeye terki tensîb olunacak arazi-i Osmaniye hududunun düvel-i muazzama tarafından tayini, düvel-i muazzamaca mev’ud muavenet-i maddiye ve ma’neviyyeye bezl-i himmetle zâyiat-ı vakıaya medâr-ı taarruz olacak olan müsaadat hayr-hâhının icrasıyla devlet-i Osmaniye’nin muamelât-ı iktisâdiyede beyn’el düvel câri olan usûlün icraatında serbest bırakılması.
……………………………..