Veliaht Yusuf İzzettin Efendi ve Şehzade Ziyaeddin Efendi Edirnede 16 Temmuz 1913


Bu hafta içinde Dahiliyye Nazırı Edirne’ye gitti ve geldi. Arzu edenlerin gidip Osmanlıların makarr-ı kadîmini ziyaret edebilmeleri için Edirne’ye hususi bir katar tertibine teşebbüs olundu. Pazartesi günü (15 Temmuz 329) akşam üzeri Veliaht Yusuf İzzettin efendi ile mahdum-ı şehriyari, Şehzade Ziyaeddin efendi hazeratı refakat ve maiyetlerinde bazı zevat bulunduğu halde Edirne’ye hareket ettiler. Sirkeci’de merasim-i teşyi’iyye ifa olunduğu gibi, ertesi Salı sabahı Edirne’ye muvasalat eylediler. Hat boyunda Şehzadeler   Cevab-ı Padişahi
(Bi’l-afiye Edirne’ye muvasalat-ı necibaneleri tebşiratını mutazammın olan telgrafnameleri ve ahalimizin hissiyat ve tezahürat-ı musadık-nigâraneleri kemal-i mahzuziyetimizi mucip olmuş ve selamet ve afiyetleri duası tekrar kılınmıştır.)
Edirne Valisinin iş’arı üzerine, şehzadelerin Edirne’ye ziyareti hakkında hükümetin gazetelere tebliği de şu zemindedir:
Veliahd-ı saltanat Yusuf İzzettin Efendi hazretleriyle, şehzade-i civan-baht  hazretleri bu sabah vakt-i muininde (16 Temmuz 329-Sabah saat 7) bi’l-emn-i vel-afiye Edirne’ye muvasalat ve İstasyonda Kolordu rüesa ve erkan-ı askeriyesi ile erkan-ı Vilayet, Müfti ve Belediye azası, eşraf ve muteberan ahaliden bir çok zevat tarafından istikbal edilerek âla-yı vâlâ ile belediye dairesini teşrif   buyurmuşlardır. BAşkumandan vekili tarafından erkan-ı askeriye ve vali tarafından erkan-ı vilayet ve eşraf-ı muteberan Veliaht hazretlerine takdim edilmiştir. Müşarüğn ileyh şu ziyaret dolayısıyla ahali tarafından izhar olunan hissiyat-ı meserret-karaneye beyan-ı memnuniyet buyurmuşlardır. Veliaht ve şehzade hazretlerinin Edirne’yi teşrifleri bilcümle ahaliye fevkalade hüsn-i tesir etmiştir. 
Edirne’de düvel-i mütehabe konsoloslukları veliahdı ziyaret etmişlerdir.  Bu ziyaret ve kabul sırasında Fransa Konsolosu mösyö Gevine? veliahta hitaben:” Osmanlı ordusunun Edirne’ye hin-i duhülünde göstermiş olduğu intizam ve itidal eseri olarak şehirde derhal sükun ve asayişin tesisinden dolayı bütün rüfekam ve kendi namıma arz-ı takdirat ve tebrikatı vazifeden addeylerim” demiştir. Veliaht Edirne’de büyük bir ziyafet keşide etmiş ve bu ziyafette …… rüesa-yı ruhaniyede bulunmuştur. Bulgar reis-i ruhanisinin de bu meyanda olduğu bildirilmiştir.