EDİRNE KÜTÜPHANELERİ ve KİTAPLIKLARI

Bilgiyi ileten; Şener Kulalar
EDİRNE KÜTÜPHANELERİ ve KİTAPLIKLARI
Görüldüğü gibi Edirne’nin fethinden sonra Başkent olan Edirne bir asır içinde hem büyük bir kent, hem de bir kültür merkezi olarak tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır. Dini, mimari ve kültürel yapılar içinde yer alan Kütüphanelerinden bazıları Padişahlara bazıları da özel şahıslara ait idi. Bütün bu kütüphaneleri özetleyerek şöyle sıralayabiliriz.
SULTAN VAKIF KÜTÜPHANELERİ
1 – II. Murad Kütüphaneleri
a- Darülhadis kütüphanesi
b- Saatli Medrese kütüphanesi
c- Muradiye kütüphanesi
2 – II. Bayezıd kütüphanesi
3 – II. Mehmed kütüphanesi
4 – II. Selim Kütüphanesi
ÖZEL KÜTÜPHANELER
1 – Çelebi Mustafa Paşa kütüphanesi
2 – Çolak Paşa Kütüphanesi
3 – Hacı İzzet Paşa Kütüphanesi
4 – Ahmed Bâdi Efendi Kütüphanesi
ÖZEL ŞAHISLARIN EDİRNE’DE VAKIF KÜTÜPHANELERİ
1 – Gazi Mihal Vakıf Kütüphanesi. H.825 – M.1422
2 – Fazlullah Paşa Vakıf Kütüphanesi H.839 – M.1436
3 – Çandarlı-zade İbrahim Paşa vakıf kütüphanesi H.859 – M.1456
4 – Üçşerefeli (cami-i cedid) müezzini Ali Fakih b. İbrahim vakıf kütüphanesi H.875 – M.1470
5 – Mesud Halife vakıf kütüphanesi. H. 885 – M.1480
6 – Hacı Hasan b. Ali Muallimhane v. kütüphanesi H.927 – M.1521
7 – Kasım b. Abdullah v. kütüphanesi
8 – Abdülvâsi b. Hızır v. kütüphanesi H.945 – M.1538
9 – Mevlâna Emir Hüseyin b. Seyyid Mehmed v. kütüphanesi H.941 – M.1535
KURUM KÜTÜPHANELERİ
1 – İttihad ve Terakki Kütüphanesi
2 – Türk Ocağı Kütüphanesi
3 – Cemiyet-i İslâmiye Kütüphanesi
4 – Asar-ı Atika Müzesi Kütüphanesi
5 – Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun Kütüphanesi
6 – Birçok Medrese Kütüphaneleri.
ÖZEL KİTAPLIKLARI OLANLAR
1 – Ayşe hanım Kitaplığı
2 – Fatma hanım Kitaplığı
3 – Sadık B. el Hakkı Çavuş Kitaplığı
4 – Hacı Musa Kitaplığı
5 – Salih Ağa Kitaplığı
6 – Halil B. Bekir Kitaplığı
7 – Rüstem Kitaplığı
8 – Mehmed Sadık Kitaplığı
9 – Züleyha hanım Kitaplığı
10- Ali Hilmi Kitaplığı
11- Ümmühan Hanım Kitaplığı
12- Arif Şevket Bey Kitaplığı
13- Molla Osman Kitaplığı
14- İbrahim Ağa Kitaplığı
15- Esad Efendi Kitaplığı
16- Abdullah efendi Kitaplığı
17- Ali efendi Kitaplığı
18- Hacı Osman Kitaplığı
19- Pehlivan İbrahimoğlu Kitaplığı
20- Ali Hoca Kitaplığı vs.
Sayfa: 77-78-79
”EDİRNE VAKIF KÜTÜPHANELERİ”
Yazan ve Derleyen : Oral ONUR