Genel Güncel Osmanlı Dönemi Resimler

Mimar Kemaleddin

Ahmed Kemaleddin (1870; Acıbadem, Kadıköy, İstanbul – 13 Temmuz 1927; Ulus, Ankara), 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınan ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımı‘nın önde gelen isimlerinden olan Türk mimar. 1870 yılında orta sınıfa mensup bir ailenin tek çocuğu olarak İstanbul’un Acıbadem semtinde dünyaya geldi. Babası Bahriye Miralaylarından Ali Bey, annesi Sadberk Hanım’dır İlköğrenimine 1875’te İbrahim Ağa İbtidai Mektebi’nde […]

Genel

Tarihte Edirne Zelzeleleri  Prof.Dr. A.Süheyl Ünver

Yazan : Prof.Dr. A.Süheyl  Ünver Vatan Gazetesi  01 Temmuz 1953 Sene 1953 Haziranı! Edirnede şiddetli bir sar­sıntı oldu, abideler meş­heri olan bu serhad şehrimiz­de, yalnız binaların değil, kıymetli camilerin de ehemmi­yetli derecede zarar gördüğü­nü teessürle öğrendik. Bu işin mütehassısları şimdi bu hasarın derecesini ve tamir olunacakları zamanı ölçmekle meşguldür. Vaktiyle bu eserlerin tamir ve tahkimine […]

Genel

KİTAP BASIMI – KÜTÜPHANE – CİLD – Etem Coşkun Aşiyan Sahaf

  Aşiyan Sahaf  Etem Coşkun KİTAP BASIMI – KÜTÜPHANE – CİLD Kütüphanelerimizi süsleyen kıymetli, vefakâr dostlarımızın serencamı hakkında üç-beş kelâm edecek olur isek, faideden hali olmaz kanaatindeyim. Türk-İslam toplumunda kitab lafzı ile , Kitabullah [ Kur’an-ı Kerim ]kasdedilir. Sâir telifat için çok zamanlar defter denmesi münasip telakki edilmiştir. Halk, kitab üzerine yemin eder, Kitaba el […]

Osmanlı Dönemi

Sarı Saltuk ve Saltukname'de Edirne ve Babaeski

Anadolu’nun, özellikle Rumeli’nin Türkleşmesinde kolonizatör dervişlerin rolü ve önemi büyüktür. Işte Sarı Saltuk’ta Rumeli’ye geçen kolonizatör dervişlerin önemlisi, hatta en önemlisi sayılabilir. Sarı Saltuk’un da Rumeli’deki Otman Baba velayetnamesindeki menkıbeleri gibi çok bilinip söylenen menkıbeleri de özellikle Balkan Dağlarında Aydos, Kaliakra, Dobruca, Tırnova, Filibe, en önemlisi Edirne gibi coğrafi sahalarda zamanla Bektaşi velayetnamelerine karışmış, Türk […]

Edirneli Şahsiyetler Genel

Mustafa Şevket Dağdeviren'in Devletimize hizmetleri 2,Cem Altınel

BOA.DH.SAİD.80.174 [Transkripsiyon] İşbu zeyl elli beşinci defterin yetmiş beşinci sahifesinde mukayyed Mustafa Şevket Bey’in tercüme-i halinin ma-baʻdidir. Müşarunileyhe İran devleti tarafından ita olunan maʻa-kordon ikinci rütbeden Şir u Hurşit Nişanı’nın kabul ve lede’l-icab taʻliki hususuna bin üç yüz on dokuz senesi Şevvalinin dokuzunda müsaade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi erzan buyrulmuştur. Müşarunileyhe bin üç yüz yirmi bir […]

Genel

Mustafa Şevket Dağdeviren'in Devletimize hizmetleri 1,Cem Altınel

BOA.DH.SAİD.55.39 [Transkripsiyon] Sahife: 75 Mustafa Şevket Bey: Edirne mütehayyizanından müteveffa Mehmet Arif Bey’in mahdumudur. Bin iki yüz seksen sene-i Hicriyesi’nde (sene-i Maliye 1279 / 1863) Edirne’de tevellüt eylediği nüfus tezkiresinde muharrerdir. Edirne sıbyan mektebi’nde mukaddimat-ı ulum-ı diniyeyi gördükten sonra mekteb-i rüşdisi’nde bir müddet okumuş ve hususi muallimden Arabi ve Farisi taallüm etmiştir. Türkçe kitabet eder. […]

Edirneli Şahsiyetler Genel

Sakallı Mustafa’nın Balkan Savaşı Edirne Kuşatması Anıları,Dedem Şevket Dağdeviren’in Balkan Savaşı Anıları ile bire bir aynıdır, Cem Altınel

04/Ekim/2015 Sayın Ayhan Tunca, Yöre Dergisi Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Edirne Dayım Selçuk Dağdeviren ile yaptığınız söyleşinin bulunduğu Ekim 2004 tarihli, 55 numaralı Yöre dergisinin 17 ile 21. sayfaları arasında yer alan açıklama yazısı ile “Sakallı Mustafa’nın Balkan Savaşı Edirne Kuşatması Anıları (1)” başlıklı yazı son derece şaibeli olup, tarihi gerçeklerle örtüşmemektedir. Sözü […]

Genel Osmanlı Dönemi

Edirne'de basılmış ilk Osmanlı parası, Mustafa Gültekin

EDİRNE’DE BASILMIŞ İLK OSMANLI PARASI Ortadoğu ve Anadolu’ya yerleşen Türklerin 9’uncu yüzyıldan itibaren kurdukları irili, ufaklı devlet ve beyliklerin muhtelif kasabalarında madeni para basılmış ve para basılan mahallere öteden beri “Darphane” denilmişti. 15’inci yüzyılın son çeyreğinde altın sultaninin piyasaya sürülüşüne kadar, Osmanlı sikkeleri gümüş akçe ile bakır mangırdan ibaretti. Akçe ya da akça temel hesap […]