Mustafa Şevket Dağdeviren'in Devletimize hizmetleri 2,Cem Altınel

Şevket_Dağdeviren
BOA.DH.SAİD.80.174
[Transkripsiyon]
İşbu zeyl elli beşinci defterin yetmiş beşinci sahifesinde mukayyed Mustafa Şevket Bey’in tercüme-i halinin ma-baʻdidir.
Müşarunileyhe İran devleti tarafından ita olunan maʻa-kordon ikinci rütbeden Şir u Hurşit Nişanı’nın kabul ve lede’l-icab taʻliki hususuna bin üç yüz on dokuz senesi Şevvalinin dokuzunda müsaade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi erzan buyrulmuştur.
Müşarunileyhe bin üç yüz yirmi bir senesi Ramazanının üçünde pik’ten mamül Hamidiye Hicaz Demiryolu Madalyası ihsan buyrulduğu komisyonca baʻde’l-mütalaa iade edilen berat-ı hümayundan anlaşılmıştır.
Müşarunileyhe hıdemat-ı memduhasına mebni bin üç yüz yirmi iki senesi Cemaziyelevvelinin dördünde tebdilen ikinci rütbeden Mecidi Nişan-ı zişanı ihsan buyrulmuştur.
Müşarunileyhe hükümet-i mahalliyeye ait hususatta ibraz eylediği mesai-i hasene-i rüyetkaranesine mebni bin üç yüz yirmi dört senesi Saferü’l-hayrının on beşinde tebdilen birinci rütbeden Mecidi Nişan-ı zişanı ihsan buyrulduğu Sicil-i Ahval İdare-i Umumiyesi’nce baʻde’l-mütalaa iade edilen berat-ı hümayundan anlaşılmıştır.
Müşarunileyhin üç yüz on bir senesi Rebiülevvel’i gurresinde “1Eylül sene [1]309”  fahri olarak Edirne vilayeti Mekteb-i Sanayi Komisyonu Azalığı’na ve üç yüz yirmi dört senesi Receb’inin yirmi beşinde “1 Eylül sene [1]322” Reis-i saniliğe tayin olunup Şevval’inin yirmi yedisinde “1 Kanunuevvel sene [1]322”  beş yüz kuruş maaş tahsis ve maaş-ı mezkur üç yüz yirmi beş senesi Muharrem’inin yirmi dokuzunda “1Mart sene [1]323” yedi yüz elli kuruşa iblağ edilerek “Teşrinisani sene [1]323”’te komisyon-ı mezkur riyaseti uhdesine tevdi olunup bin üç yüz yirmi altı senesi Şaban’ının on yedisinde “1 Eylül sene [1]324” maaş-ı mezkuru terk ve teberruʻ ve üç yüz yirmi yedi senesi Receb’inin on dördünde “19 Temmuz sene [1]325” riyasetten infikak eylediği istidası zirine mekteb-i mezkur müdüriyetinden muharrer kayıt suretinden anlaşılmıştır.
Kaynak; Cem Altınel