Genel

EDİRNE’DEN BİR SES,Yılmaz AKÇAALAN

EDİRNE’DEN BİR SES Neredesin anneciğim benden çok mu uzaksın? Bekliyorum daha fazla sürecek mi beklemek? Düşman pençesinde böyle kolay mıdır inlemek? Ne günâhım var ki : Anneciğim beni böyle bıraksın? ***************** Üşüyorum, titriyorum bu ateşten pençede, Yanık cinsim ısınamaz yüzbin güneş görse de ***************** Sen gittiğin günden beri burada güneş doğmadı Bu uğursuz uzun korkunç […]

Genel

Musabeyli köyünde YAĞMUR DUASI

YAĞMUR DUASI Günlerdir Edirne’nin Musabeyli köyü yağ­mur bekliyordu. Gözünü sevdiğimin rahmeti de bir türlü yağmıyordu. Bütün umutlar bu­lutlardaydı. Ama bulutlar da bir türlü alçalmı­yordu. Eğer yağmur yağmazsa bütün emekler boşa gidecek, mahsul tarlada kalacaktı Bunun tek çâresi vardı: Yağmur duası! Köy yolu için Üç ayda 115 lira toplanamayan köyde yağmur duası için bir gecede 600 […]

Genel

Edirne Evkaf Müdürlüğüne verilen dilekçenin cevabı

Aidiyeti cihetiyle Evkaf Müdüriyet-i aliyesine tevdi’ kılındı Fi 26 Ağustos sene 341 Numro 341 Cami-i şerif şadırvanının bozulan bölümlerinin su yolcuları tarafından muayenesiyle ceryanının tamiri ……. olub ….lardaki umuma aid çeşmelere ……. ve bu ihtiyacatın tehvin ve izalesi ….. müterettib vezaif-i ……. cümlesinden olduğu cihetle bu babda idaremizce yapılacak bir …… olmadığının …. merkez müftülüğü canib-i fazılanesine takdim […]

Genel

Edirne Müftülüğüne verilen Dilekçeler 6,Zeki Özkan

Edirne Vilayet-i celilesi Müftiliği Cânib-i âliyesine; Ma’rûzâtımızdır; Bizler Yeni İmaret mevkii mahallâtı ahalisinden olub, Sultan Bayezid Cami-i şerifinin Şadırvanının suyu menbaından bozulduğu cihetle gelmediği içün abdest almak içün müşkilat çekilmekle beraber çeşmelerimiz de kurumuşdur. Kezalik Tunca dahi suyu çekilüb gayr-ı kabil-i şurb bir halde olduğundan susuzluktan ziyadesiyle müşkilat çekmekte olduğumuz cihetle Kemer Tabya cihetinde beyhude […]

Genel

Edirne Müftülüğüne verilen Dilekçeler 5,Zeki Özkan

Edirne Merkez Müftiliği Canib-i Fazılanesine Faziletlü efendi hazretleri; Sultan Selim Camii Şerifinde münhal olduğunu istihbar eylediğim müezzin-i sâlusluk cihetine talib bulunduğumu arz eder ve ifâ-yı muktezasıyla uhde-i acizaneme tevcihini istirham eylerim efendim hazretleri. günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan

Genel

Edirne Evkaf Müdürlüğüne verilen dilekçe, Zeki Özkan

Edirne Evkaf Müdüriyeti Cânib-i âliyesine; Ma’rûz-ı dâiyânelerine, Dâîleri Sultan selim Cami-i Şerifi üçüncü Kayyumu bulunmakdayım. Mazeret-i meşruama binaen istid’am tarihinden itibaren hüccet-i? mezkuremden afv buyurulmaklığımı istirham eylerim efendim. Hafız Yasin … binaen Merkez Müftiliği Canib-i Fazılanesine takdim olunur. 29 Kanun-ı evvel 340 evkaf Müdiri Günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan