Edirne'ye Tramvay hattı 1899

12837735_1155417427835978_2143374136_o
Ticâret ve Nâfia Nezâreti Mektubi Odası
Numero:191
Huzur-ı sâmi-i Cenâb-ı Sadâret-penâhiye
Ma’ruz-ı çâker-i kemineleridir ki; Edirne’de Zindanaltı denilen mahaledn bed ile İstasyona kadar hayvan ile câr olunur bir Tramvay hattı tesisi imtiyazının uhdesine ihâlesi hakkında Edirne Vali Vekili ve ikinci Ordu-yı Humâyun Müşiri devletlü Arif Paşa hazretleri tarafından vuku bulan talep ve istid’â üzerine Meclis-i Ticaret ve Nâfia’dan tanzim olunan mazbata ol bâbdaki mukavele ve şartname lâyihalarıyla beraber 25 Eylül 1315 tarihli ve yüz altmış numaralı tezkere-i âcizi ile takdim olunmuştu. Mezkür tramvay da Selanik ve İzmir tramvaylarının elektrik ile işletilmesi için takarrür eden şerâit dairesinde elektrik muharrikleri veya vesâit-i sâire ile kuvve-i cüz’iyye-i minhanikiye isti’mâl edilebilmesi salâhiyetinin mukavelenâme lâyihasına derc ve ilavesi istid’âsına dair müşârün ileyh cânibinden bu defa vârid olan tahrirât evrak-ı mezkure ile birleştirilmek üzere leffen takdim kılınmış olmakla ol bâbda emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.
16 Recep 1317 ve 8 Teşrin-i sani 1315 (M:20 Kasım 1899) Ticaret ve Nâfia Nazırı Vehbi Bey

Belge Araştırma : Murat Özden Uluç
Günümüz Alfabesine aktaran : Zeki Özkan