Edirne Kiremitçi Salih Köyünden Şarap İhracatı, 1893 Edirne Ticaret Odası Belgesi,Osman Nuri Mete

14705905_10154670975558130_2930441592673411758_n
Günümüz Alfabesine aktaran; Osman Nuri Mete
” Edirne Ticaret Odası
Numro.
161
Şehadetnâme
Edirne Ticaret Odası sicilinde mukayyed tüccârândan Yorgi Virgidi /Efendi’nin , Zalıf’dan ( bugünkü Kiremitçi Salih Köyü -onm) celb eylemiş olduğu 8580 kilo siyah şarab-ı / tabiiyi 15 fıçıya vaz’an ve üzerleri (1) den 15 – / sıra numrosuyla ve AI markasıyla murakkam olan mezkur şarabın / Edirne Şimendöfer İstasyonu’na teslim beher kilosu Liray-ı Osmânî 123 kuruş / hesabıyle 40 para fiyatla Sırbiye’de Pirot Kasabası’nda Mustic / Burik’e (Proviç-onm) sattığı ve bunların menşei hakkında tüccar-ı mumaileyhin (adı geçen tacirin-onm) odamıza ibraz eylediği / fî (?) 2 Kânun-i Evvel tarih ve 11/101 numrolu Karaağaç Duyunu Umumiye İdaresi’nin / tezkeresi (?) mucibince mezkûr şarabın 1309 senesi ( 1893 ) senesinin mahsûlu olduğu ve mahall-i / mezkur belediyesinden i’ta olunan fî 29 Eylül sene 309 tarihli rapor / mucibince Zalıf bağlarında Filoksera ve buna mümasil illet (hastalık) olmadığı anlaşılması / üzere işbu şehadetname tanzim ve i’ta olundu fî 3 Kânun-i Evvel 1309 ( 15 Aralık 1893 )
Reis-i Evvel “