Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın Edirne Ziyareti,FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ

Cumhurhuşkanının Edirneyi ziyareti münasebetiyle
Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar, göçmen meselesiyle meşgul olmak üzere Edirneyi ziyaretinde halka kısa bir hita­bede bulunarak şöyle demiştir: «Güzel ve tarihî beldenizi bir defa daha ziyaret etmek fırsatını bulmuş olmaktan hakikî bir zevk duymaktayım. Edirnenin menkıbeleri ve kıymetli bir vatan parçası olmasıyle övünmekte müsaviyiz. En güzel şeh­rin memleketimiz için ne kadar elzem bir vatan parçası oldu­ğunu da takdir etmekteyiz. Arzu ve emelimiz burada oturan aziz vatandaşlarımızın, yurdumuzun diğer bölgelerinde yaşayan diğer vatandaşlarımız için olduğu kadar emniyet ve huzur içinde hayat sürmeleridir. Bugünkü iktidarın Edirneyi bu Şekilde görmeği daima arzu ettiğini iftiharla söyliyebilirim.»
Sayın Bayarın bu samimî beyanatı yüreklerimize ferahlık vermiştir. Serhad şehrimiz Edirne seneler ve senelerdir tam bir ihmale uğramıştır. Bir vakitler İmparatorluğumuzun baş şehirlerinden bîri olmasına rağmen yavaş yavaş ikinci derecede bir vilâyet haline düşmüştür.
Tarihte birçok acı ve tatlı hâdiselere sahne olan Edirne, Birinci Muradın hükümdar olmasından sonra Rumelinin fethi yolunda girişilen teşebbüslere hız verilmiş, bu arada da 1362 yılı temmuz ayında Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmiştir. Yıldırım Bayezidin esaret ve intiharından sonra şehzade­ler arasında başlayan mücadelede oğullarından Emir Süleyman Çelebi burada hükümdarlığını ilân etmiş ve şehrin inkişafı yolunda atılan adımlar gelişmiştir. Fatih Sultan Mehmedin babası Sultan İkinci Murat zamanında büyük bir ehemmi­yet kazanmış, Osmanlı devletinin payitahtı olarak gelişmiş, şehir âbideler, hanlar, hamamlar, saraylar ve medreselerle süslenmiş, büyümüş, kıymeti, ehemmiyeti ve nüfusu artmıştır. Muradiye camii bu devrin eseridir.
1453 de Istanbulun fethinden sonra da ehemmiyetini kay­betmemiş, birçok hükümdarlar senenin en güzel mevsimlerini burada geçirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet, İkinci Bayezit, Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman Edirneyi sık sık ziyaret etmişler, birçok hayır müesseseleri yaptırmışlar­dır. Garba sefer yapan ordularını burada toplamışlar, ordu­gâhlarım burada kurmuşlardır. Hanım sultanların debdebeli düğünleri burada olmuş, saraylar fazlalaşmış, yollar, hastane­ler artmıştır. Mimar Koca Sinan eserlerinden en güzellerini bu şehirde inşa etmiştir.
1574 de ikmal edilen Selimiye camiî Mimar Sinanınme­deniyet dünyasına hediye ettiği en muazzam bir âbidedir. O zamana kadar Ayasofva kubbesi gibi bir kubbenin hâlâ müslümanlarca yapılamamış olduğunu ilân eden ve;— Müslümanlara Galebemiz vardır, diyen hıristiyan mimarlarına karşılık Sinan, Selimiye camii’nin kubbesini Ayasofyadan daha yüksek ve daha derin yapmağa muvaffak olmuştur. İnşaat her bakımdan bir şaheseridir.
İmparatorluğumuzun İnhitat devirlerinde çok acı çeken Edirne üç defa istilâya uğramış, Balkan Harbi faciasından sonra bir hudut şehri haline gelmiştir. Zamanla da ihmale uğramıştır. Sayın Cumhurbaşkanının halka verdiği vaad çok mühimdir. Kahramanlar diyarı Edirneyi mes’ut günler beklemek­tedir. Türk milletinin kalbi, batı hududundaki Edimede çarp­maktadır.
FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ