BALKANLAR 9 Eylül 1913 Gümülcine’de Hâl ve Vaziyyet-yılmaz akçaalan

BALKANLAR
9 Eylül 1913
Gümülcine’de Hâl ve Vaziyyet-FB_IMG_1484848006526 Demokrat İdâresi-Müfti Efendi- Reis-i Hükümet-Dâhilde Anarşi
 
Osmanlıcasından Çeviren :  Yılmaz Akçaalan
14 Ağustos tarihiyle Gümülcüne’den İmroz Gazetesine iş’ar olunuyor:
 
Epeyce zamandan beri burada Demokrat İdâresi tahtında yaşıyoruz. Malûm olduğu üzere Yunan askeriyle memurlarının kasabayı müfakaratını müteakib Bulgarlar kasabaya dahil olmuşlarsa da Osmanlı ordusunun takarrüb etmekde olduğunu haber alınca duçâr-ı havf ve tedhiş olarak nıs-ül-leylde telâşlı ve gayri muntazam  bir suretle firar etmişler, hatta bazı askerler telaşlarından silah ve torbalarını bırakmışlardır. Bir Bulgar zabiti gayri muntazam firarı muhakkak göstermek isteyerek İskeçe-Paşmaklı yolunun küşade bulundurulması maksadıyla Gümülcine’den ayrıldıklarını beyan etmiştir.
İskeçe’de yalnız sekiz asker kalmıştır. Kol ağası Damasku’nun taht-ı kumandasında mütebâki 350 asker asker Osmanlı köylülerinin taarruzuna ma’ruz kalmak tehlikesiyle İskeçe Kızılcaköy dağlarına çekilerek kayalıklar arasında gizlenmekte ve ovaya çıkmağa cesaret etmemektedirler.
Ahvâl-i İdâre :
Burada memûrîn-i hükümet mefkud olduğundan demokrat idâresi  te’sis ve ahâlinin ekseriyetini temsil eden müfti-i belde Arif Mehmed Efendi reis istihab edilmiştir. Bu suretle çöllerde yaşayan kabâil gibi kendi kendimize idâre edilmekteyiz. Eğer aramızda bir ihtilaf zuhur ederse ki  -zuhur etmez- müfti efendi tarafından  kavanîn-i Osmaniyeye tevfikan hâl ve fasl ediliyor. Altı günden beri sükun ve asayiş içende  imrar-ı vakit ediyorsak da daima halk heyecan ve telaşla yaşamakta olup ahvâlin tebdilâta maruz kalacağını derk ediyoruz.
Neler Oluyor:
Memleket haricinde ahval gayet elim bir manzara irae etmekte olup Türklerle Bulgarlar arasında müsâdemeler, tahribat eksik değildir. Komiteciler, gayr-i müslîhe kimselere çoluk çocuklara tesâdüf ettikler mi kudurmuş hayvanlar gibi taarruzatta bulunmakta ve bilâ rahm ve şefkat kesip biçmektedirler. Bulgarlardan sonra Türkler gelerek intikam alırlar. Ahvâl bu merkezde iken bizim demokrat idaresi tedabir-i müessireye tevessül edemediğinden asayiş te’min edemiyor.