5 mayıs hıdırellez haberi..23 Nisan 1308, Ceride-i Edirne 165, S.3 (5 MAYIS 1892) Rûz-ı Hızır

23 Nisan 1308, Ceride-i Edirne 165, S.3
(5 MAYIS 1892)

1948 kakava daveti
1948 kakava daveti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bugün Rûz-ı Hızırın ibtidâsı olmak ve hava da fevkalâde lâtİf bulunmak hasebiyle şehrimizin ahâli-i islâmiye ve Hristiyâniyyesinden binlerce kimseler Sarayiçi ve Mihal Köprüsü ve Timurtaş nam mesirelere azimetle icrâ-yı teferrüç ve tenezzüh eylemiş ve sâye-i asâyiş-vâye-i Cenâb-ı Padişâhîde mahall-i âdâb ve terbiye bir guna hareket vukuat zuhûr etmemiştir.
(Gazeteden çeviri: Yılmaz AKÇAALAN)