Edirne Karaağaçta Tuğla ve kiremit Fabrikası açılması

Fabrika
Edirne İstasyonu civârında Karaağaç nam mahalde “Osmanlı Mamulât-ı Tarabya Fabrikası” nâmıyla Avrupakârî envâ’î çini ve delikli duğla ve kiremit imâl etmek ve senede üç milyon altıyüz bin tuğla ve kiremit meydana getirebilmek üzere bir fabrikanın inşâasına müsaade buyurulması erbâb-ı iktidardan Kadıköy’lü Râci Beyzâde Kâzım Bey tarafından istidâ olunmakta bulunduğu ve makinesinin Avrupa’dan celp edilmiş olduğu istihbar kılınmıştır.
(Cerîde)
Böyle bir fabrikanın şehrimizde şiddet-i lüzumu tasdik ile beraber bir an evvel vücudunu temenni ederiz.
Cerîde- 28 Teşrinisâni 1307, 126, S:2-3
(10 Aralık 1891)
(Osmanlıcasından çeviri: Yılmaz Akçaalan)