Edirne Evliyaları

Şuarâ miyânında tercemesi mastûr olan Arabzâde Edirneli İlmî
Efendi’nin Edirne’de defîn-i hâk-i ıtır-nâk olan meşâhîr-i evliyâu’llahtan
bazı zevâtın isim ve şöhretleriyle türbelerinin semt ü civârını nâtık tertîb
etmiş olduğu manzûme aynen ve teberrüken buraya derc ü tenmîk edildi.
 
Nazm Edrine şehrini bunca evliyâ
Cây edüptür mâ-tekaddem İlmiyâ
Kutb-ı âlemdir bunların her biri
Üstümüzden gitmesün himmetleri
Bunların ser-defteri ü serveri
Hacı Bektâş-ı Veliyy-i Haydarî
Cân ü dilden sevdiler Peygamberi
Vâsıl-ı dergâh-ı Hakdır her biri
Bunların zikrini kıl vird-i zebân
Bâis-i rahmet ede ol Müsteân
 
Biri Dörtkayada Şerbetdârdır
Anların kurbunda Üçler vardır
Evliyâya server olmuştur Kıyak
Rahmetine Hakkın olmuştur ehakk
 
Karaca Ahmed cihâna şâhdır
Maksadı ancak anın Allahdır
Etti Helvacı Baba Taşlığı câ
Halka kârı dâimâ lutf u sehâ
 
Oldu Güzelce Baba ahseni
Kurb-ı Taşlıkta olurmuş medfeni
[s.97] Hem-civârıdır anın Baba Şücâ‘
Şer‘-i tıbâgından olur intifâ‘
 
Râh-ı İslambol’a eylersen güzer
İste Eğlence Babamızdan zafer
214 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si
Hem-civârında yatur Balcı Baba
Lezzetinden oldu âlem pür-safâ
 
Yatağan Baba’dan alan himmeti
Dâim ayağında bulur kısmeti
Bunlara hem-sâye olmuşdur dilâ
Yâreye merhem olan Mumya Baba
 
Haydarî Topçu Baba oldu bülend
Âlem içre halka eyler idi pend
Balaban Baba’dan alan himmeti
Dünyâ vü ukbâda bulur izzeti
 
Koğacılar içredir Bahrî Baba
Âleme Mumcu Baba vermiş ziyâ
Bunların kurbundadır Saka Baba
Bâis-i rahmettir ol merd-i Hudâ
 
Boyacı Baba ki ol meşhûrdur
Sıbgatu’llah ile ol memurdur
Oldu Zindânî erenler kümmeli
Himmet etmiş Hacı Bektâş-ı Velî
 
Türbesin zindân edüp Cafer Baba
Himmetinden buldu mahbûsan rehâ
Medfen-i Kanber Babadır der-hisâr
Himmet etmiş ana dilden Şehsuvâr
 
Kale içinde olur Yunus Baba
Himmetini eyleriz dâim recâ
Evliyâ arslanıdır Kaplan Baba
Yelli Burgazı revâdır etse câ
 
Gel Ağaçbâzârına eyle güzer
Âleme Cafer Baba olmuş peder
Bî-duhân Baba aceb sultândır
Evliyâ içre azîmü’ş-şândır
 
Cümleden biri Ebû İshakdır
Himmetine cân ü dil müştâkdır
Nâmı Neyzen Baba’nın Bayrâmdır
Halka kârı lutfile in‘âmdır
 
Biri babanın dahi Timurdur
Medfen-i pâki anın meşhûrdur
Çarhı gerdân itti Çıkrıkçı Baba
Edrine içindedir Mûsâ Baba
 
Toplu Baba Balkapanında olur
Himmet isteyen anı anda bulur
Tel takar züvvârına Telli Baba
Meskeni der-kurb-ı Sarıca Paşa
 
Kabrini tamir eder ise sezâ
Mahkeme içindededir Haydar Baba
Mahkeme hem-sâyesi ormandır
Kabri anın ravza-i Rahmândır
Tekye kapısındadır Turgut Baba
 
Anda bî-pervâ yatur ol pür-safâ
Ser-firâz-ı evliyâ Nazar Baba
Cisr-i Mihâli makarr etmiş Hudâ
Yıldırım’da mesken-i Osmân Baba
 
Eyle züvvârına yâ Rabbi atâ
Kara Babadır aceb âlî-cenâb
Himmet alsa revâdır şeyh ü şâbb
Semt-i Şeyhî Çelebi’den yâdigâr
Başımız üzre Hilâlî Baba var
 
Hazret-i Yahşî Kalender ey püser
Câygâh etti Hıdırlığı meğer
[s.98] Bir dahi Seyyid Celâleddîn var
Kıldı İstanbul yolunda ol karâr
 
Karga Baba aşk evinde açtı perr
Eyledi Sultân Selîm yanın makarr
Bunları yâd etmek oldu sâniha
Rûhları şâd ola oku fâtiha
 
Yâ ilâhî bunların hürmetine
Âlemi gark eylegil rahmetine
Sad-salât ü sad-selâm eyle Hudâ
Ol Resûl ü âline subh u mesâ
Kaynak; “Riyâz-ı Belde-i Edirne” 20. Yüzyıla Kadar Osmanlı Edi̇rne’si, Ravzatü Merâkıdi’l-Evliyâ s.213