Şehit Reşit Bey

received_10156197621283130Çeviri; Yılmaz Akçaalan.
Fuad Paşazâde Reşid Bey Merhum
Âyân-ı kirâmdan müşir Fuad Paşa hazretlerinin mühduFB_IMG_1516819197013mu olub, Osmanlı ordusunun en güzide zabitanından olan Reşid Bey âhiren Edirne’nin Bulgarlardan istirdad ve istihlası sırasında keşfiyat icra ederken Bulgarların pususuna düşerek şehid olmuştur. Reşit Beyin meziyyet-i askeriye ve insaniyesini, mekarim-i ahlakiyesini kendisini tanıyanların cümlesi takdir ettiklerinden ziya’-ı ebedîsi pek ziyade tesiratı mucib olmuştur. Tasvir-i Efkâr refikimizden aynen nakl ettiğimiz tercüme-i hâli, kıymet ve meziyetinin burhanıdır…
Reşid Bey 1395 senesinde tevellüd eylemiştir. İdâdiye kadar olan derecât-ı tahsiliyeyi İstanbul’da geçirdikten sonra beray-ı ikmal-i tahsil Paris’e avdet eylemiş ve ertesi sene silk-i askeriye intisab arzusuyla Almanya’ya giderek bir müddet Almanya’da hassa birinci süvari mızraklı alayında neferlik etmiş ve sonra harbiye mektebine duhul olarak oradan mülazımlığa neş’et eyleyerek eski alayına tayin edilmişti. Mezkur alayda üç buçuk sene zabitanlık ettikten sonra 1905 de Almanya hassa süvari alayları Zâbitânı arasında açılan müsabakada birinciliği kazanmış ve Almanya imparatoru kendisini taltîfen gümüşten bir vazo ihdâ eylemiştir. Almanya’dan infikâkı esnâsında ise, İmparator kendisini pek ziyâde taltîf ve takdîr etmiş ve yazdığı bir emirnâmede “böyle bir zâbitin ordumdan infikâkından dolayı müteessirim” demiştir. Merhûmun pederleri Fuad Paşa hazretleri o sırada menfâda bulundukları için Reşid Bey İstanbul’a avdet imkânını bulamamış ve bir müddet Almanya’da kaldıktan sonra o esnâda Fas mes’elesi zuhûruyla (Kazablanka)’nın bombardıman edilmesi üzerine Müslümanların dûçâr-ı zulüm ve tecâvüz olması hamiyyet-i fıtriye ve islâmiyesini tahrik ettiğinden hemen Fas’a giderek Molla Hâfız’a arz-ı hizmet etmiş ve Fas ordusunun tensîk ve teşkîliyle me’mur olmuştur. Bu hizmeti ifâda iken bir taraftan Fransa taraftan Fransa tarafından vukû’bulan mümânaat ve diğer taraftan memleketimizde i’lân edilen devr-i meşrûtiyet üzerine İstanbul’a avdet ile Mekteb-i Harbiye’ye süvâri mülâzımı ta’yin edilmiş, 31 Mart’ta Selanik’e gidip Hareket Ordusuyla İstanbul’a dâhil olmuş ve Yemen vukuatı üzerine İzzet Paşa’nın yâverliğine tayin olunarak Yemen’e gitmiş ve bir müddet sonra Trablusgarp Muharebesi zuhûr ettiğinden İtalyan’lara karşı mücahidîn-i islâmiye ile harb etmek üzere derhal Bingaziye şitâbân olmuş ve orada Enver Bey’in yâverliğini deruhde ederek bir sene gerek Bingazi’de ve gerek Derne’de fedakârâne harb etmiştir. Balkan Harbinin zuhuru üzerine Dersaadet’e avdet etmiş ve İzzet Paşa’nın yaverliğine tayin olunmuştu. Şehâdet-i feci’iyyesi yine yâverliği esnâsında vukû’ bulmuştur.