Edirne’nin şahit olduğu Haçlı Seferleri


    Haçlı seferlerinde Edirne ve çevresinin nasıl etkilendiği, ne gibi tahribata uğradığı günümüze kadar araştırmacılar  tarafından ayrıntılı olarak kaleme alınmamıştır. Çeşitli eserlerde  kısa bilgilere rastlamaktayız..
    Batıdan gelen haçlılar sadece deniz yolu değil aynı zamanda kara yolunu da kullanmışlardı bundan dolayı Edirne de onların geçiş yolu olmuştu. Edirne’nin şahit olduğu Haçlı Seferleri şunlardır:
-Birinci haçlı Seferi’nde Haçlı Orduları’nın bir kolu 1096 yılında Sofya ve Filibe üzerinden İstanbul’a ulaşmıştı.
-İkinci Haçlı Seferi sırasında (1145-1149) Alman kuvvetleri Edirne üzerinden geçtiler bu yüzden İmparator, Edirne’ye bu kuvvetleri durdurması için bir ordu göndermişti.
-Üçüncü Haçlı Seferi sırasında, Haçlılar tarafından alınan Filibe şehrinden sonra Edirne’yi de almak için harekete geçmişlerdi. 22 Kasım 1189 tarihinde Haçlı Orduları Edirne’ye kadar gelerek, kışı burada geçirmişlerdi.
-Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Haçlılar İstanbul’u kuşatınca (1204) Bizans’ın karışıklığından faydalanan Alexios kendini imparator ilan etti. Bu sırada Henry de Flandre Çorlu’yu ve Edirne’ye kadar olan toprakları aldı. Latin İmparator’u olarak Baudouin de Flandre ilan edilmişti. Kardeşi olan Henry ile Edirne’de buluşup imparator gibi karşılandı. 7   
   Edirne, yukarıda da bahsi geçtiği üzere dört büyük Haçlı Seferi’ne şahit olmuştur. Bunun nedenleri arasında İstanbul’a yakınlığı, Avrupa ve Balkanlara geçiş kapısı olması ve önemli merkezlerin kesiştiği konumda olması gösterilebilir. Her ne zamanki İstanbul için tehdit oluşturacak durumlar mevzu bahis ise, bu ister dıştan gelecek bir tehlike olsun isterse de kendi içinden, her zaman bu gibi durumlardan ilk etkilenen Edirne olmuştur. Düşmanın Edirne’ye yaklaşması ya da işgal etmesi İstanbul’un da düşmesi anlamına gelmiş ve hep Osmanlı’yı düşmanlarla anlaşma yapmaya mecbur bırakmıştır. Bu sebepten Edirne istila, entrika ve farklı yönetimler görmüştür.

6.7. Semavi Eyice ,”Bizans Devrinde Edirne ve Bu Devre Ait Eserler”, Edirne’nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı, 2. Basım, Ankara, 1993, s. 51-52-53.  Kaynak; ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİNDE EDİRNE ŞEHRİ- PELİN DEBRELİ -İSTANBUL 2012

HAÇLI SEFERLERİ VE EDİRNE*
Birinci Haçlı seferinin Gautier-Sans-Avoir idaresindeki bir dalgası 1096 yazında Belgrad, Niş üzerinden Bizans topraklarına girmiş ve Sofya, Filibe’den geçerek Edirne’ye gelmiş buradan da İstanbul önüne gitmişti. Aynı seferin Pierre L’Ermite idaresindeki diğer dalgası ise, Bizans İmparatoru’nun aynı şehirde üç günden fazla kalmalarını önleyen emirlerine uyarak Edirne’de 24-25 Temmuzda dinlenmiş, burada Bizans elçileri ile görüşmüşlerdir. Daha sonra da Godefroi ve Bouillon idaresindekiler buradan geçmiştir.
İkinci Haçlı seferi sırasında (1145-1149) III. Konrad emrindeki Alman kuvvetleri ile Edirne’den geçti. Almanlar ve Rumlar arasındaki anlaşmazlık yüzünden imparator II. Manuel, Haçlıların zarar vermelerini önlemek için Edirne istikametine kuvvetli bir ordu göndermişti. Fakat yolda hastalanan bir şövalye Edirne’de bir manastırda kalmış ve burada Bizanslılar tarafından öldürülmüştü. Bunun üzerine Friedrich von Schwaben, buradaki manastırı yaktırdı. Bizans ordusunun yetişmesi üzerine de Haçlılar Edirne’yi bıraktılar.
II. Isaakhîos Angelos (1185-1195) zamanında bir taraftan dış tehlikeler devleti çöküntüye yaklaştırırken, Bulgarlara karşı yollanan ve aslen oralı olan Alexios Branas adındaki kumandan yine Edirne’de 1186’da kendisini imparator ilân ederek İstanbul üzerine yürümüş ise de, surların önünde cereyan eden çarpışmada ölmüştür.
Üçüncü Haçlı seferi idarecilerinden I. Friedrich Barbarossa, Bizans’ın Salâhaddin Eyyubî ile dostluk antlaşması yapmasından kuşkulanarak taarruza geçmiş, Philippopolis (Filibe)’yi aldıktan sonra silâh zoru ile İstanbul’u da ele geçirmek niyeti ile Edirne’ye gelmiş ve ahalisi tarafından terk edilen bu şehre 22 Kasım 1189 günü girerek, ordusunu burada ağırlamıştır.
Oğlu Heinrich’e İstanbul’u denizden kuşatma emrini verdiğinden, Isaakhios tehlikenin büyüklüğünü anlayarak anlaşma teklifinde bulunmuş ve 1190 şubatında Edirne’de bir antlaşma imzalamıştır. Alman imparatoru sefere devam edebilmesi için Bizanslılar ona gemi vermeyi, ordusuna düşük fiyatla erzak teminini taahhüt ediyorlar ayrıca garanti olarak da bazı rehinelerin teslimini de kabul ediyorlardı. Friedrich Edirne’de bulunduğu sırada, buraya 14 Şubat ve 16 şubat günlerinde iki ayrı Selçuklu elçi heyeti gelerek, yolda yanlarındaki hediyelerin Bizanslılar tarafından gasp olunduğunu bildirmişlerdir.
1 Mart günü Alman imparatoru, ertesi günü de ordusu şiddetli bir yağmur altında Edirne’den ayrıldılar. II. Isaakhios Angelos (1185-1195) Barbarossa Anadolu’ya geçtikten sonra Bulgarlara karşı bir sefere teşebbüs etmiş, bu sırada Filibe valisi Edirne’de hayli yakınları bulunan yeğeni Konstantinos Angelos 1193’de askerleri tarafından imparator ilân edilmiştir. Edirne önünde yakalanan Konstantinos’un gözlerine mil çekilmiştir.
Dördüncü Haçlı seferini idare eden Batılı Şövalyeler İstanbul’u 1204’de kuşattıklarında, Bizans’taki buhrandan istifade ederek kendisini İmparator ilân eden Alexios V Murtzuflos, Latinler şehre girince kaçarak Tzouroulon (Çorlu)u ele geçirmişti. Fakat yüz kişilik bir kuvvetle Henri de Flandre, hem Çorlu kalesini hem de Edirne’ye kadar olan yerleri aldı, Alexios ise kaçtı.
Lâtin imparatoru ilân edilen Baudouin de Flandre kardeşi Henri ile Edirne’de buluştu ve Bizanslı ahali tarafından meşru bir Bizans hükümdarı gibi karşılandı. Halbuki Edirne, Bizans devletinin parçalanmasında en büyük parçaları alan Venedik’in hissesine düşüyordu.
Bundan sonra Edirne, İznik prensleri ile çekişme konusu oldu. İznik prensi III. Ioannes Vatatzes (1222-1254) Lâtinlerden eski Bizans topraklarını parça parça geri alırken, Edirne ahalisinin kendisini çağırmaları üzerine Lâtin imparatoru Robert de Courtenay (1221-1228)’in zayıflığından istifade ederek, Trakya’ya geçerek önce sahil kalelerini aldıktan sonra hiçbir direnmeyle ile karşılaşmaksızın Edirne’ye girmişti. *Kaynak; www.turkish-media.com/forum/topic/176424-edirne-bizans-donemi/ erişim; 13,04,2018