Lüleburgaz Kaymakamı Esad Bey’in ihaneti.

Çeviri ; Zeki Özkan


Edirne’den Harbiye Nezaret-i Celilesine mevrud şifre.

Lülebergos Kaza Kaimmakamı Esad Beğ’in hükümet ve millet aleyhinde Yunanlılarla tevhid-i mesai eylediği ahali-i İslâmiye tarafından şüphe edilerek geçen Cuma günü namazdan evvel ve iki gün mukaddem teravih namazından sonra mümaileyhin işbu harekatından dolayı tebdili için Vilayete Dahiliye Nezareti’ne mabeyn-i Hümayun’a iki yüz imzalı bir layiha takdiminin kararlaştırıldığından haberdar olan Kaimmakam, ahali tarafından kendisine vaki olacak her bir hale karşı muavenet-i askeriyede bulunmak üzere Yunan Kumandanlığına müraacat ettiği Topçu Alayı Kumandanlığının iş’arına atfen Kırk dokuzuncu Fırka Kumandanlığından bildirildiği maruzdur.
22 Haziran sene 1335 (M: 22 Haziran 1919)

Birinci Kolordu Kumandanı
Cafer Tayyar

“Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesine”
23/6/35

kaynak; Mustafa Gültekin Geçmişten Günümüze Lüleburgaz Facebook Sayfası.