Osmanlı Dönemi

Ömer Ziyâeddin Efendi

ŞUÛN Ömer Ziyâeddin Efendi Hazretleri Edirnemizin bir sîmâ-i fazîleti bulunan Ömer Ziyâeddin Efendi Hazretlerinin Dâru-l Hilâfetü-l Âliye Medresesi ahlâkiyât müderrisliğine ta’yinine irâde-i seniye Hazret-i Hilâfetpenâhî şeref sudûr buyurulmuşdur. Ömer Ziyâeddin Efendi kırk seneden beri Edirne mülhakâtında Kâdîlıklarda bulunmuş ve otuz bir mart hâdisesini müteâkib ittihadcıların bühtanlarına hedef olarak Medîne-i Münevvere’ye ta’yin edilmişdi. Mütârekeyi müteâkib Şeyhulislâm […]