Edirneli Şahsiyetler

Hasan Sezai Dergâhında Ayin 1895

Edirne, 2 Mart 1311, 751_1 (14 MART 1895) İcrâ-yı Âyin Kutbü’l-ârifîn Sezayî Kuddise sırruhû hazretlerinin “İrciî” emr-i celîline imtisalen vâsıl-ı rahmet oldukları geceye müsâdif olan dünkü Çarşamba gecesi, übbehetlü devletlû Vâli Paşa hazretleriyle erkân-ı kirâm-ı mülkiye ve askeriye ve ulemâ ve meşâyih ve eşrâf-ı memleketden bir çok zevât hazır oldukları halde dergâh-ı feyz-iktinâh müşârünileyhde bir […]

Genel

Sultan Reşad'ın Edirne Mevlevihanesini Ziyareti 1910,Yılmaz Akçaalan

YENİ EDİRNE GAZETESİ-19 Teşrinievvel 1326, Sayı:419, Sahife:2 ……………………………………………………………………………… (1 KASIM 1910) Pazar günü- Zât-ı Hazret-i Padişâhî Mevlevîhâne’de Osmanlıcasından Lâtinize Eden: Yılmaz AKÇAALAN PADİŞAH SULTAN REŞAD’IN EDİRNE’DE MEVLEVÎHÂNEYİ ZİYÂRETİ …………………………………………………………………………… Mevlevîhâneyi teşerrüf onbuçuk raddelerinde şeref-vÂkî’ olmuş ve padişâhımız doğruca meşîhet dâiresini teşrîf ile tecdîd u vuzû’dan sonra Mesnevîhan İzmirli Hâfız İsmail Efendi’nin misâfireten şehrimizde bulunduğu arz […]

Genel Osmanlı Dönemi

Kaleiçi yangını 1905,Yılmaz Akçaalan EDİRNE GAZETESİ- 25 Ağustos 1321

                Günümüz alfabesine aktaran ; Yılmaz Akçaalan Harîk-i Hânümânsız Cenâb-ı Hâfız-ı Hakîkî velini’met bi-minnetimiz padişâh-ı alempenah ve şehinşâh-ı merahim-i iktinah Efendimiz hazretlerinin ömr ü âfiyet cihankıymet mülûkânelerini rûz-ı efzun ve memâlik-i mahrûse-i şahânelerini her türlü âfâttan mahfuz ve mâsun buyursun. Şehr-i hâlin yirminci Cumartesi gecesi saat sekizbuçuk raddelerinde şehrimizde […]

Cumhuriyet Dönemi Genel

Edirne Erkek Muallim Mektebi,Zeki Özkan-Yılmaz Akçaalan

            Günümüz Alfabesine aktaran; Zeki Özkan – Yılmaz Akçaalan Edirne Erkek Muallim Mekteb-i Pek muhterem üstad; Lütfen verilen cevabı okudum, pek çok teşekkürler,Edirne Postası ismiyle haftada iki defa neşredilecek olan Edirne gazetesinin 12 Ağustos (1)926 tarih ve 98 sayılı nüshalarında arzu-yu muamele ilân yaptım. Gazeteleri de gönderiyorum. Gaib olması ihtimaline […]

Güncel Osmanlı Dönemi

karaağaç belediye binasının açılışı, yılmaz akçaalan

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan EDİRNE GAZETESİ- 10 Teşrinievvel 1318 —1137 sayfa : 1 (23 EKİM 1902) Sâye-i umran-sermaye-i hazreti cihanbânîde bu kere Karaağaç’da müceddeden inşa edilmiş olan daire-i belediyenin geçen Cuma günü yaver-i Ekrem hazret-i pâdişâhî Vâli vekili âlîsi ve Ordu-yı hümâyun müşiri devletlu Arif Paşa hazretleri ile vilâyet-i celîle ve Ordu-yı Hümâyun Erkân-ı kirâmından […]

Osmanlı Dönemi

Meriç köprüsü kitabesi, Yılmaz Akçaalan

MERİÇ KÖPRÜSÜNDEKİ İSKELE Yunanlılar tarafından Meriç köprüsündeki kitâbe hakk (kazınarak) ettirilerek yerine Rumca bir yazı yazılmıştı, istihlasta bu Rumca yazı kapatılmış ise de mürûr-ı zamanla yine yazılar meydana çıkmıştı, bundan üç ay evvel Rumca yazının tamamen hakkı (kazınması) için kitabenin bulunduğu mahalle iskele kurulmuş ve yazı kazınmıştı. İşte bundan üç ay evvel bu iş için […]

Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kesik başı nerededir? Tosyavizâde Doktor Rifat Osman

  Tosyavizâde  Doktor  Rifat Osman’ın Milli  Mecmuada yayınlanan  15 07 1927  tarihli Makalesi Sadrıâzâm  Merzifonlu  Kara  Mustafa  Paşa’nın  kesik  başı  nerededir?     Muhterem  Rıdvan  Nafiz  Bey biraderimizin 28 Nisan 1927 tarihli (Hayat) da intişar eden ( Viyana Mağlubiyetimizden Sonra Leh Ordusu) ünvanlı tarihi makalalerindeki resimlerden birinin altında (Viyana müzesinde Kara Mustafa Paşa’ya ait) olduğu iddia edilen […]

Osmanlı Dönemi Savaşlar

Edirne’de Rum ihtilâl komitesi, Tanin Gazetesinden,Yılmaz Akçaalan

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan Tanin Gazetesi – 13 Haziran 1335 (Milâdi 1919) Edirne’de Rum ihtilâl komitesi Uzunköprü’de keşfedilen “Adlifiya” Cemiyeti Garip bir yumurta sandığı—İlk Tahkîkât  Komitenin Programı—“ Adlifiya” İhtilâl Komitesi Rum köy papaslarının tahrikâtı – Meclis-i Belediye ve İdâreazâları da beraber… Edirne vilâyetinde ahiren avâminisbette teşkilâtı hâiz bir Rum ihtilâl komitesi meydana çıkarılmıştır. Bu komite […]

Güncel

17 MART 1694'TEN 18 MART 1915'E VEYA MONDROS'TA ATILAN İMZA, Yılmaz Akçaalan

Bilgiyi ileten;Yılmaz Akçaalan Kaynak : (Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil El-Hâc AHMED AMÎŞ EFENDİ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz (1807 – 20 Şaban 1338-9 Mayıs 1920) Hazırlayan : İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ Adlı eserden : 17 MART 1694’TEN 18 MART 1915’E VEYA MONDROS’TA ATILAN İMZA Bu başlığı şöyle de atabiliriz: 17 Mart 1694’ten 18 Mart 1915’e veya […]