http://www.edirnetarihi.com/sponsor-reklamlari/reklam.jpg

Kabuli tekkesiYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Osmanlı Dönemi | 04 Oca 2018 | 0 Yorum

Kabûli  Dergahı ve Tekkesi uzun yıllar bir kaç kişinin 1930  lu yıllarda işgâl ederek yapılan evlerinin bahçesinde harab olarak kalmış, 2012 yılında Edirne Valisi Hasan Duruer2in girişimleri ile kab3li hazretlerinin mezarı ve çevresi sahibine bir ev alınarak kamulaştırılmış ve Vakıflar Bölge müdürlüğü tarafından onarım planına alınmış sonra ki yıllarda çevre düzenlemesi ve tamiratı başlamış ocak 2018 tarihinde bitirilme aşamasına gelinmiştir. cengiz  bulut

Kabûlî Tekkesi

Hazînedâr Sinân Bey Mahallesinde Kabûlî Baba Sokağında altıncı

numarada vâki Kabûlî Dergâh-ı şerîfidir ki şuarâ miyânında tercemesi

mastûr olan Şeyh Mustafa Kabûlî Efendi tarafından bin iki yüz otuz bir

senesinde Rufâî Tekkesi olmak üzere binâ edilmiş olduğunu mübeyyin

kapısı bâlâsındaki tarih buraya aynen yazılmıştır.

Tarih Şeyh Kabûlî Mustafa ki bende-i âl-i resûl

Bâ-işâret mürşid-i râh-ı sedâd dil-i sevâd

Seyyid Ahmed-i Rufâî aşkına bu tekyeyi

Eyledi bennâ ki nâmı tâ kıyâmet ola yâd

Söyledi tarih-i tâmmın savb-ı Hakk’dan mülhimân

Bâb-ı vaslın eyledi Hakk âşıkân içün küşâd 1231

Tarih mısraındaki ( ) (vaslın) kelimesi vaslın ( ) sûretinde ( ) nûn ile yazılmak

muktazî ise de mahallinde ( ڭ) kâf ile muharrer olup ve ol sûretle de hesap

edildiği anlaşılmıştır. Bânîsi sâhasında medfûndur.

Dergâh-ı şerîf-i mezkûr haraba yüz tutmakla İkinci Ordu-yı

Hümâyûn müşîri vekîli Mahmûd Hamdi Paşa tarafından vukû bulan arz

ü inhâ üzerine Ebü’l-hayrât Sultân Gâzî Abdülhamîd Hân-ı Sânî hazretleri

cânibinden müberrât-ı seniyye adâdına kabul buyrularak esâsından

hedm ile bin üç yüz on senesi Zilkadesi evâhirinde esâs vaz edilip bade’litmâm

bin üç yüz on bir senesi Rebiulevvelinin on sekizinci Perşembe

günü resm-i küşâdı icrâ kılınmış ve o sırada fakîr-i câmi‘u’l-hurûf tarfından

âcizâne bu tarih nazm edilmiştir.

Tarih Ebü’l-hayrât muhyî-i bilâd Abdülhamîd Hân kim

Cihânı eyledi mimâr-ı lutfu ser-te-ser ihyâ

Ez-ân-cümle bu dergâh-ı şerîf olmuş idi vîrân

Esâsından o şâhenşâh-ı dîndâr eyledi inşâ

Rufâî Seyyid Ahmed rûh-ı pâkin kıldı çün hoşnûd

O şâhın da muîni evliyaullah ola her câh

Binâ-yı dil-keşi hadd-i hitâma vâsıl oldukda

İki mısrayla Bâdî düştü bir tarih-i şevk-efzâ

Gece gündüz deme cehd eyle dergâh-ı Kabûlîde

Niyâzın der isen Bâdâ kabul ey tâlib-i Mevlâ 1311

Tarih-i diğer Küşâdında düşürdü bendesi Bâdî de bir tarih

Güzel dergâh-ı vâlâ yaptı şâhenşâh-ı mülk-ârâ

kaynak; RİYÂZ-I BELDE-İ EDİRNE  S.174/175

Edirne Tarihi Araştırmacısı. www.edirnetarihi.com sitesi kurucusu.

Edirne Tarihi Tanıtım Projesi..

Yorumlar

Edirne Hava Durumu

booked.net

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 415Bu gönderi:
  • 1486573Sayfa Okunması:
  • 369Bugün okunanlar:
  • 4767Aylık okunma:
  • 881518Ziyaretçi Sayımız:
  • 300Bugün kü ziyaretçiler:
  • 161Dünkü ziyaretçiler:
  • 3211Aylık ziyaretçi:
  • 5Şu anda online olan ziyatçiler:

.