http://www.edirnetarihi.com/sponsor-reklamlari/reklam.jpg

Edirne Müftülüğüne verilen dilekçeler 4,İnci Abaroğlu,Mustafa DemirelYazar: Cengiz Bulut | Genel | 15 Ara 2015 | 0 Yorum

Edirne Merkez Müftülüğü Cânib-i Alisine marûz-ı da’ileridir –da’ileriniz vazifeme bir vekil bırakub berâ yı tebdil hevâ uzun köprüye gideceğimden lütfen ve tarahhuman münâsib mikdâr me’zuniyet itâsı hususuna müsa’ade buyurulması istirham eylerim efendim üç şerefeli mü’ezzin …hafız hüseyin dâ’ileri  üç şerefeli câmi-i şerifi  ikinci mü’ezzini hafız hüseyin efendinin gaybubeti ? zamanında on beş gün mezkür hizmeti ifâ edeceğimi […]

Edirne Müftülüğüne verilen dilekçeler 3,Zeki ÖzkanYazar: Cengiz Bulut | Genel | 15 Ara 2015 | 0 Yorum

Edirne Vilayet-i celilesi Müftiliği canib-i vâlâsına; Ma’ruzâtımdır, Bazı umur ve hususat-ı zâtiyemin tesviyesi içün on beş gün zarfında azimet ve avdet etmek şartıyla ve infikakimde vazife-i acizanem üçüncü müezzin Şükrü ve beşinci müezzin Nizameddin efendiler tarafından temin edilmek üzere memleketim olan Tekfurdağı’na müddet-i ma’ruza vechile me’zuniyet i’tasına müsaade buyurulmasını arz ve istid’a eylerim. Ol babda […]

Edirne Müftülüğüne verilen dilekçeler 2, Zeki ÖzkanYazar: Cengiz Bulut | Cumhuriyet Dönemi | 15 Ara 2015 | 0 Yorum

Edirne Müftiliği Canib-i Alisine Ma’ruz-ı çâkerleridir, Edirne’de Tavukkapu’da Fatıma Hatun Cami-i şerifinde iki seneyi karib müezzinlik vazifesini bilâ-kusur fahri olarak ifa etmekteyim. Bu kere mezkur hizmete talib olduğumdan icab eden muamelenin ifasının icrası müsterhamdir efendim. 30 Mayıs 341 Edirne’nin Hacı İslam Mahallesinden Mehmed bin Said 134 Müsted’i muma ileyhin taleb ettiği Fatıma Hatun Cami-i şerifi […]

Edirne Müftülüğüne verilen dilekçeler 1,Zeki ÖzkanYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 15 Ara 2015 | 0 Yorum

Edirne Müftülüğü Cânib-i Fâzılânesine; Hayrât-ı şerife Helâ Mutahhiri Arif’in adem-i devamından dolayı istifa ettiği cihetle münhal Helâ Mutahhirliği (Hela Bekçiliği) vazifesine tayin edilmekliğimi arz ve istirham eylerim Ol babda emr ü irade efendim hazretlerinindir. Günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan

Maceracı gözünden EDİRNEYazar: Cengiz | Genel, Güncel, Videolar | 15 Ara 2015 | 0 Yorum

Edirne Vilayeti Edirne İngiliz Murahhas-ı Askeriliğinin 9 Teşrin-i Evvel 919 tarih ve 4/102 numerolu takriri suretidir.Zeki ÖzkanYazar: Cengiz Bulut | Genel | 15 Ara 2015 | 0 Yorum

BÖLGEMİZDE DÖNEN OYUNLARIN NERELERE VARABİLECEĞİ, GEÇMİŞİMİZDE YAŞADIĞIMIZ BU ACI ÖRNEKLERDEN ANLAŞILIYOR.     Edirne Vilayeti Edirne İngiliz Murahhas-ı Askeriliğinin 9 Teşrin-i Evvel 919 tarih ve 4/102 numerolu takriri suretidir. Dahiliye Nezaret-i Celilesi emriyle Vilayet Vekaletine tayin buyrulduğunuzu müş’ir 8 Teşrin-i evvel 1919 tarih ve 803 numerolu tahrirat-ı aliyeleri ahz olundu. Her ne kadar Osmanlıların hükümetinin […]

Lady Montagu’nun Çiçek Aşısını anlattığı Edirne’den yazdığı mektupYazar: Cengiz Bulut | Genel | 10 Ara 2015 | 0 Yorum

Sarah Chlswell’e Edirne, ı Nisan 1717 Muhterem Sarah, sanırım bugüne kadar ikinci bir mektup yazmakta geciktiğim için özür dilemem gerekirdi,ama Ağustos’da yazılan mektuba Kasım ayında cevap verdiğiniz için benim size kızmam lazım. Karadan yaptığım uzun yolculuk beni o kadar yordu ki, bu yüzden yazamadım. Yolculuğun sonu zannettiğiniz kadar tatsız değil. Çünki burada büyük bir sessizlik içerisindeyim. Tahmin ettiğiniz kadar da yalnız […]

.

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 1380786Sayfa Okunması:
  • 31Bugün okunanlar:
  • 4567Aylık okunma:
  • 814345Ziyaretçi Sayımız:
  • 24Bugün kü ziyaretçiler:
  • 110Dünkü ziyaretçiler:
  • 3285Aylık ziyaretçi:
  • 0Şu anda online olan ziyatçiler:

.