Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Edirneli Şahsiyetler Genel Savaşlar

Edirne Müftülerinden Osman Hilmi Efendi (1867-1931)(Kahraman Zorlutuna'nın Büyük Dedesi)

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Edirneli Şahsiyetler Genel Resimler

Ahmet Yekta Madran (İstiklal Marşı Bestekarı) Kahraman Zorlutuna Arşivi

Müzik Öğretmeni Yekta Bey - 1929

Ortada Ahmet Yekta Madran, Sol yanında Piyanist Şefik Gürmeriç, Sağ Yanında Salih Zorlutuna (Subay Elbiseli)

Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi Edirneli Şahsiyetler Genel

Edirne Lisesi Tarih Öğretmeni Salih Zorlutuna ve Atatürk (Kahraman Zorlutuna Arşivi)


Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Bayan Afet (İnan) 26 Eylül 1937 Pazar günü
saat 16.00 da Beylerbeyi Sarayında verecekleri Çaya teşriflerini Edirne
Lisesi Tarih Öğretmeni Bay Salih (Zorlutuna) ten rica eder.
Atatür’ün sağında Afet İnan,Solunda El çırpan Rahmetli Salih Zorlutuna ve
Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Sadiye Zorlutuna.Beylerbeyi Sarayında verilen resepsiyonda.
Kaynak: Salih Zorlutuna’nın torunu Kahraman Zorlutuna

Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi Resimler

Bilinmeyen Edirne'li isimsiz kahraman SANDIKÇI MEHMET (SOYYANMAZ)

Sandıkçı Mehmet (Soyyanmaz)

  HELVA SOHBETİ’nde MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK’a ; Edirne GAYRİ ASKERÎ MINTIKA olmaktan çıkmadıkça, TÜRK ORDUSU Edirne’ye girmedikçe, Millî Mücadele’den artan zimmetimdeki DOĞU TRAKYA SİLÂHLARI’nı sizlere teslim edemiyoruz. Asker olmayınca Edirne savunmasız kalıyor. Yerli Halk, Anadol’a göç ediyor. BAŞBAKAN İSMET PAŞA, dileklerimizi kulak ardı ediyor. ATATÜRK buna çare bulsun.>> Diyen; Konuştuğu sözleri MAREŞAL tarafından not alınıp, ATATÜRK’e iletilen pederim SANDIKÇI MEHMET (SOYYANMAZ).

Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler Genel

"Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" Bilinmeyen Edirne'li Kahraman Kasım Yolageldili..


Ortada Edirne’li Kasım Yolageldili Yunan İşgali sırasında Silahlı Çeteleri ile Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri ile sığındıkları Bulgaristan-Kızanlık’ta..

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluş Beyannamesi..

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kullandığı Müğür ve düzenlenen Büyük Kongreye giriş davetiyeleri örnekleri.

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Kurucusu

Kasım Yolageldili ve Evlatları
TRAKYA-PAŞAELİ MÜDAFAA HEY’ETİ OSMANİYYESİ, Mondros Mütarekesi’nden sonra Trakya’da yaşayan Türklerin haklarını korumak amacıyla kurulan örgüt (7 Kasım 1918). Edirne’de kurulan cemiyetin kurucuları Yolageldili Tüccar Kasım Efendi, Edirne Müftüsü Mestan Efendi, Ali Seyfi Bey (Tülümen), Dimetokalı Fabrikatör Cemal, Edirne Belediye Reisi Şevket Bey’dir. Kısa sürede Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çatalca ve Gelibolu’da örgütlenen cemiyetin amacı, Trakya’nın Yunanistan’a bağlanmasını engellemekti. Bu amaçla “Yeni Edirne” ve “Ahali” “Paşaili” gazetelerini çıkardı. Önceleri Doğu Trakya ile Batı Trakya’nın birleştirilerek Osmanlı yönetimine bırakılmasını, bu olmazsa Batı Trakya’nın bağımsız olmasını savundu , önceleri Anadolu hareketiyle doğrudan ilişki kurmadı. Lüleburgaz (Nisan 1920) ve Edirne’de (9 Mayıs 1920) toplanan kongrelerde Trakya’nın silahla savunulması, Ankara ile ilişkinin kesilmemesi, halktan asker toplanması, TBMM’ye bağlı kalınması yolunda kararlar alındı. Heyeti Temsiliye’nin önerisiyle örgütün adı Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak değiştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasından sonra bu cemiyete katılırken Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını kullandı ve bu adla cemiyetin Edirne şubesi durumuna geldi.
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniyesi
2 Aralık 1918 tarihinde merkezi Edirne’de kurulan bu dernek, Mondros Ateşkesi’nin azınlıklara tanıdığı taşkınlık ve haksızlıklar karşısında Trakya’da yaşayan Türkler’in direnişini sağlamak, gerekirse silahla karşı koymak amacıyla çalışmışır. Venizelos tarafından önerilen, Yunan idaresinde Trakya muhtariyeti önerisini red ederek, Sivas Kongresi kararıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği’ne ve sonra T.B.M.M. Hükümeti’ne bağlandı. Sivas Kongresi kararlarının 9. maddesine uyularak adı, “Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Derneği”ne çevrildi. Bu derneğin kurulması için ilk öneriler Sadrazam Talat Paşa tarafından yapılmıştı. Balkan Savaşı’nda Batı Trakya’nın nasıl elden gittiği henüz tüm canlılığı ile yaşanıyordu. Ateşkes döneminde ise Ahmet İzzet Paşa gibi devlet adamları, Trakya heyetine “Türkiye’de kalmıyacağı anlaşılınca Trakya’nın bağımsızlığını ilan ediniz.” öğüdünde bulunmuşlardı.
Merkez Edirne olmak üzere, Kırklareli, Çatalca, Tekirdağ ve Gelibolu’da kuvvetli teşkilat kurmuş olan dernek daha ilk günden itibaren Avrupa merkezlerine Osmanlı Hükümeti’nden ayrı olarak heyetler göndererek notalar vermişlerdi. 31 Mart 1920’de Lüleburgaz ve 9-13 Mayıs 1920’de Edirne kongrelerini yaptı. Bu son kongrede, Trakya’nın silahlı savunmasını sağlamak için, derneğin, halktan asker toplamak yetkisi kabul edildi ve tamamen T.B.M.M.’ne bağlanıldı.
Dernek, 1919 Meclis-i Mebusan seçimlerine ve onun kapatılmasından sonra da Heyet-i Temsiliye’nin ilanı üzerine T.B.M.M. seçimlerine katılarak , buralara mebus gönderdi. “Yeni Edirne”, “Ahali”, “Paşaili” Gazeteleri derneğin yayın organı kabul edildi, fakat “Teminat” Gazetesi muhalif olarak kaldı.