Kategoriler
Cumhuriyet Dönemi

Ernest Hemingway 14 Kasım 1922 tarihinde Edirne'ye gelmişti;

Ünlü Gazeteci Yazar ve Romancı Ernest Hemingway 14 Kasım 1922 tarihinde Edirne’ye gelmişti;
Edirne tarihte büyük olayların, büyük insanların, ünlü kişilerin kentidir. Savaş kararlarının, barış görüşmelerinin yapıldığı yerdir. Bu yüzden geleni gideni çok olmuştur. Nitekim Balkan Savaşı sonuçlarını görmek amacıyla Edirne’ ye gelmiş olan ünlü Romancı Pierre Loti’den yaklaşık dokuz yıl sonra,1922 yılında, Amerika’nın Nobel almış dünya çapında roman yazarı Ernest Hemingway Edirne’ye şavaş muhabiri olarak gelmiştir. 1922 de gazetesi

Kategoriler
Savaşlar

Başların Eğildiği An..Yunanlılar Selanik’i Kasım 1912 Başlarında Ele Geçirdiler..

Batı cephesindeki durum ise doğudan pek farklı değildi. Ekim sonlarında
Vardar ordusunun Kumanova’ da Sırplara yenilip Manastır’a çekilmesi üzerine
Sırplar Üsküp şehrine girdiler. Ayrıca Firzovik ve Kaça ele geçiren Sırp Arnavutluğu
da işgal ettiler. Bu sırada Karadağ ise İşkodra’yı kuşatmış bulunuyordu(Armaoğlu1999:669)

Kategoriler
Savaşlar

2 Kasım 1912 Cuma Edirne Mevki-i Müstahkem Kumandanı Ferik Şükrü Paşa'nın İlanı

Şükrü Paşa

Bulgarların uçak ile öteye beriye bildiri attıkları görüldü.
Adı geçen bildirideki yalanlara inanılmaması için kale kumandanlığı, aşağıdaki bilgiyi halka duyurur.
Gezici ordumuz, düzenli olarak kahramanca savaşına devam ediyor.
Ordumuzun Kırkkilise, Lüleburgaz yöresine çekilmesi sırf askeri planımız gereğindendir.
Komanova ve civarında perişan olan   Sırp ve Bulgar ordusu artık başını kaldıramaz bir haldedir.
Allah’ın yardımı ile, yakın zamanda kahraman ordumuz karşısında sırtını çevirecek olan düşmanın halini yakında öğrenirsiniz.

Kategoriler
Genel

18 kasım 1907 Edirne Mekteb-i İptidai

18 kasım 1907

Edirne’deki Mekteb-i İbtidai’nin (Edirne İlkokulu) masrafları için kaynak oluşturmak amacıyla Fevaid Bahçesi’nde inşaası kararlaştırılan otel ile gazinonun 175.410  kuruşluk inşaat bedelinin

Kategoriler
Antik Dönem Cumhuriyet Dönemi Edirneli Şahsiyetler Genel Osmanlı Dönemi Resimler Savaşlar Videolar

Bu Gün 10 Kasım


 

Kategoriler
Genel

Edirne'de Kasım Ayında Yaşanan Önemli Olaylar

23 Kasım 1543 : Kanuni’nin Edirnede toplanan ordu ile Sofya üzerinden sefere çıkışı.

Kasım 1613 : Şair Nef’i yanında olduğu halde sultan I.Ahmedin Edirneye gelmesi ve Edirne darphanesinde yeni basılmış altın ve gümüş paraların halka serpilmesi.
Kasım 1613  : Sultan I.Ahmed, kışı Edirne’de Tunca sarayında geçirmiştir.
Kasım 1667 : Kabenin anahtarı ile örtüsü Edirne sarayında padişah IV.Mehmede yaşlı bir Şeyh tarafından verildi.
21 Kasım 1674 çarşamba : Padişah IV.Mehmet, çıkmış olduğu Ukrayna seferinden Edirneye dönmüşdür.
3 Kasım 1676 : Fazıl Ahmet paşa padişah IV.Mehmetle beraber Edirneye gelirken Ergene (Uzun köprü) civarında Karabiber çiftliğinde istiska (Karın boşluğunda su birikmesi) dan ölmüşdür.
20 Kasım 1680 Pazar : Vezir-i azam ve serdar-ı Ekrem Merzifonlu kara Mustafa paşa,İsakcıdan Edirneye gelip törenle karşılandı ve padişah tarafından ödüllendirildi.
Kasım 1687 : Avcı sultan Mehmed in tahttan indirilmesi ve baş haseki ve baş cariyesiyle ve Şehzade Ahmetle Edirne sarayında oturtulması.
29 Kasım 1693 Pazar : Belgradı muhasaradan kurtaran Serdar-ı Ekrem Bozoklu Mustafa paşa Edirneye dönmüştür.
Kasım 1702 : Rus elçisi Edirneye gelip önce sadrazam sonra da padişah II.Mustafa tarafından kabul edildi.
Kasım 1702 : Kırım hanı Devlek Giraya görevden alınıp yerine Selim Giray atanmıştır. Yeni han Edirneye gelerek Sadrazam ve Padişah II.Mustafa tarafından kabul edilmiş ve bir süre dinlendikten sonra 13 Şaban günü Edirneden ayrılmışdır.
1715 Kasım : Seferden dönen orduyu Sultan III.Ahmet Kemal köyünde karşılamış ve kazan bağlarında bir ziyafet vermişdir.
8 Kasım 1829 cuma : Edirneyi istila etmiş olan Ruslar, doksanüç gün kaldıktan sonra Edirne antlaşması ile Şehri terk ettiler.
Kasım 1828 : Edirne sarayının tamiri için İstanbuldan kesin emirler gelmişdir.
Kasım 1843 : Edirnede yapılan köprülerin üzerine konacak tarihi kitabeleri kalıplarının İstanbulda takvimhane-i amirece hazırlanması ve yerinde taşa hazırladıktan sonra taşçı ustalarının İstanbuldan gönderilmesinin istenmesi.
1857 7 kasım 22 cumartesi : Tunca,Arda ve Meriç nehirleri taşıp Şehre büyük zararlar vermişlerdir.
1890 Kasım 9 : Meriç nehri yatağının temizlenip taşkınların önlenmesi için nehir yatağında açılmasına karar verilen kanal için ilk çalışana il müftüsü hacı hafız Süleyman efendinin duasıyla başlayan bir törenle başlatıldı.
1891 Kasım 3 çarşamba : İstanbuldan Edirneye gelen bir Musevi ailesi içinde 60 yaşındaki bir hanımda hekimler tarafından kolera tesbiti yapılmış ve hanım ölmüştür. Hastalığın yayılmaması için gerekli önlemler alınmış, gıda ve sulara dikkat edilmesi yönünden halk uyarılmıştır. Bu arada hükümet tarafından manevi önlemlere de baş vurulumuş, camilerde Buhari-i Şerif okunup hatimler indirilmesi hakim ve müfti efendilerle belde bilginlerine hatırlatılmıştır. Ayrıca İstanbuldan gelenler Şehir dışında Benli oğlu bahçesinde bekletilmiştir.
1912 Kasım 7 Çarşamba : Bu yılkı bayram tam bir kurban bayrami idi. Her gün cephelerde binlerce kurban veriliyordu.
1912 Kasım 8 : Bulgarlarin şehri bombaliyan ilk mermisi bugün saat 15,45 de kıyık mahallesi cıvarındaki askeri menzil yanina düşmüşdür. Bu arada sivil ve askeri lise binalari hastahane haline getirilmiştir.
7 kasım 1918 : Edirnede Kasım Yolageldili’nin yazıhanesinde toplanan Edirne milletvekili Faik Kaltak Kıran, Avukat Şeref Aykut, Belediye başkanı Şevket ve diger ünlü kişiler Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla örgütlenmeye karar vermişlerdir.

Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler Genel

"Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" Bilinmeyen Edirne'li Kahraman Kasım Yolageldili..


Ortada Edirne’li Kasım Yolageldili Yunan İşgali sırasında Silahlı Çeteleri ile Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri ile sığındıkları Bulgaristan-Kızanlık’ta..

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluş Beyannamesi..

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kullandığı Müğür ve düzenlenen Büyük Kongreye giriş davetiyeleri örnekleri.

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Kurucusu

Kasım Yolageldili ve Evlatları
TRAKYA-PAŞAELİ MÜDAFAA HEY’ETİ OSMANİYYESİ, Mondros Mütarekesi’nden sonra Trakya’da yaşayan Türklerin haklarını korumak amacıyla kurulan örgüt (7 Kasım 1918). Edirne’de kurulan cemiyetin kurucuları Yolageldili Tüccar Kasım Efendi, Edirne Müftüsü Mestan Efendi, Ali Seyfi Bey (Tülümen), Dimetokalı Fabrikatör Cemal, Edirne Belediye Reisi Şevket Bey’dir. Kısa sürede Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çatalca ve Gelibolu’da örgütlenen cemiyetin amacı, Trakya’nın Yunanistan’a bağlanmasını engellemekti. Bu amaçla “Yeni Edirne” ve “Ahali” “Paşaili” gazetelerini çıkardı. Önceleri Doğu Trakya ile Batı Trakya’nın birleştirilerek Osmanlı yönetimine bırakılmasını, bu olmazsa Batı Trakya’nın bağımsız olmasını savundu , önceleri Anadolu hareketiyle doğrudan ilişki kurmadı. Lüleburgaz (Nisan 1920) ve Edirne’de (9 Mayıs 1920) toplanan kongrelerde Trakya’nın silahla savunulması, Ankara ile ilişkinin kesilmemesi, halktan asker toplanması, TBMM’ye bağlı kalınması yolunda kararlar alındı. Heyeti Temsiliye’nin önerisiyle örgütün adı Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak değiştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasından sonra bu cemiyete katılırken Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını kullandı ve bu adla cemiyetin Edirne şubesi durumuna geldi.
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniyesi
2 Aralık 1918 tarihinde merkezi Edirne’de kurulan bu dernek, Mondros Ateşkesi’nin azınlıklara tanıdığı taşkınlık ve haksızlıklar karşısında Trakya’da yaşayan Türkler’in direnişini sağlamak, gerekirse silahla karşı koymak amacıyla çalışmışır. Venizelos tarafından önerilen, Yunan idaresinde Trakya muhtariyeti önerisini red ederek, Sivas Kongresi kararıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği’ne ve sonra T.B.M.M. Hükümeti’ne bağlandı. Sivas Kongresi kararlarının 9. maddesine uyularak adı, “Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Derneği”ne çevrildi. Bu derneğin kurulması için ilk öneriler Sadrazam Talat Paşa tarafından yapılmıştı. Balkan Savaşı’nda Batı Trakya’nın nasıl elden gittiği henüz tüm canlılığı ile yaşanıyordu. Ateşkes döneminde ise Ahmet İzzet Paşa gibi devlet adamları, Trakya heyetine “Türkiye’de kalmıyacağı anlaşılınca Trakya’nın bağımsızlığını ilan ediniz.” öğüdünde bulunmuşlardı.
Merkez Edirne olmak üzere, Kırklareli, Çatalca, Tekirdağ ve Gelibolu’da kuvvetli teşkilat kurmuş olan dernek daha ilk günden itibaren Avrupa merkezlerine Osmanlı Hükümeti’nden ayrı olarak heyetler göndererek notalar vermişlerdi. 31 Mart 1920’de Lüleburgaz ve 9-13 Mayıs 1920’de Edirne kongrelerini yaptı. Bu son kongrede, Trakya’nın silahlı savunmasını sağlamak için, derneğin, halktan asker toplamak yetkisi kabul edildi ve tamamen T.B.M.M.’ne bağlanıldı.
Dernek, 1919 Meclis-i Mebusan seçimlerine ve onun kapatılmasından sonra da Heyet-i Temsiliye’nin ilanı üzerine T.B.M.M. seçimlerine katılarak , buralara mebus gönderdi. “Yeni Edirne”, “Ahali”, “Paşaili” Gazeteleri derneğin yayın organı kabul edildi, fakat “Teminat” Gazetesi muhalif olarak kaldı.

Kategoriler
Osmanlı Dönemi Savaşlar

Edirne Kuşatması 3 Kasım 1912 (Düşman Topçu Birlikleri)

Edirne’yi kuşatmaya gelen düşman topçu birliklerinden bir kare..