Mustafa Şevket Dağdeviren'in Devletimize hizmetleri 1,Cem Altınel

BOA.DH.SAİD.55.39 [Transkripsiyon] Sahife: 75 Mustafa Şevket Bey: Edirne mütehayyizanından müteveffa Mehmet Arif Bey’in mahdumudur. Bin iki yüz seksen sene-i Hicriyesi’nde (sene-i Maliye 1279 / 1863) Edirne’de tevellüt eylediği nüfus tezkiresinde…

Detaylar »

Pin It on Pinterest